SČS Nova vas, Delovna skupina za okolje


Prenos lastništva pripadajočih funkcionalnih zemljišč k večstanovanjskim objektom

Ste se že vprašali, na čigavem zemljišču parkirate? Kako je z otroškim igriščem pred vašim blokom? Čigava je dovozna pot do vašega stanovanja? Če se še niste, je skrajni čas, da to storite.

Delovna skupina (DS) za okolje v Samoorganizirani četrtni skupnosti (SČS) Nova vas je zaradi večkrat izpostavljenega vprašanja na zborih SČS poskusila pridobiti čim več informacij v zvezi s prenosom lastništva parkirišč in drugih pripadajočih zemljišč k večstanovanjskim objektom. Na osnovi tega smo člani DS pripravili najosnovnejša navodila, kako se lotiti postopka prenosa.

Ob sprejetju stanovanjskega zakona (Jazbinškov zakon) so se v večini primerov v večstanovanjskih stavbah lastninila in vpisovala v zemljiško knjigo le stanovanja in skupni prostori, medtem ko se je funkcionalno zemljišče, pripadajoča parkirišča in druga zemljišča (igrišča, dovozne poti, prostor za smetnjake …. ) vpisalo v zemljiško knjigo kot pripadajoča zemljišča le, če je bila opredeljena pravica uporabe na tem zemljišču, sicer pa so ta zemljišča »formalno« postala občinska.

Po gradbeni in lokacijski dokumentaciji ter drugih prostorskih aktih so pripadajoča zemljišča določena, vsakokratni etažni lastniki v večstanovanjskih stavbah jih tudi uporabljajo, v zemljiški knjigi in podatkih Geodetske uprave (GURS) pa niso vpisani kot lastniki. Nekatera od teh zemljišč pripadajo tudi več zgradbam hkrati in ni odveč bojazen, da bodo tam, kjer iz dokumentov ni natančno razvidno, katerim zgradbam so namenjena, etažni lastniki ostali brez tega lastništva, ker jih bo v postopku nekdo prehitel. Tudi prodaje teh zemljišč se ne da izključiti, saj Mestna občina Maribor ni zainteresirana vzdrževati zemljišč, ki jih ne uporablja, še manj pa zanje plačevati davek, ko bo nepremičninski zakon sprejet.

Zbor SČS je na osnovi teh ugotovitev sprejel sklep, da z navodili, ki jih je pripravila delovna skupina, seznani sokrajane v večstanovanjskih objektih, na njih samih pa je, ali bodo sprožili postopke potrebne za vpis v zemljiško knjigo.

Parkirišče ob Prušnikovi ulici ... komu pripada?

Predlog za določitev pripadajočega zemljišča lahko na nepravdni oddelek sodišča vloži upravnik večstanovanjskega objekta v dogovoru z lastniki, lahko pa tudi vsak etažni lastnik, po Zakonu o vzpostavitvi etažne lastnine na predlog pridobitelja posameznega dela stavbe in o določanju pripadajočega zemljišča k stavbi (ZVEtL),pridobitelj dela stavbe. Sodišče k postopku pozove tudi ostale lastnike oz. posreduje predlog za uvedbo postopka.

Taki postopki na sodišču so dolgotrajni, ker je potrebnega veliko preverjanja, da se lahko ugotovi dejansko stanje. Razlikujejo se od primera do primera. Sodišče bo za obdelavo vseh dokazov v postopku potrebovalo tudi pomoč različnih izvedencev, kar bo za udeležence v postopku predstavljalo določene stroške. Ti stroški naj bi se krili iz rezervnega sklada večstanovanjskega objekta. Ni nepomembna višina omenjenih stroškov, zato je smotrno, da postopke, čeprav jih bo v imenu etažnih lastnikov vodil upravnik, ti spremljajo in jih nadzorujejo.

Treba je še opozoriti, da se z določitvijo pripadajočega zemljišča in prenosom lastništva na stanovalce, nanje prenesejo tudi obveznosti upravljanja in vzdrževanja teh zemljišč. Marsikje so stanovalci vzdrževali ta zemljišča tudi do zdaj, kjer pa tega niso počeli, ali pa so zemljišča skupna več objektom, bo potreben dogovor tudi o tem.

V vsakem primeru so etažni lastniki tisti, ki se bodo morali odločiti ali bodo zavarovali svoje pravice na pripadajočih zemljiščih s postopkom na sodišču in s tem prevzeli tudi obveznosti, ki iz tega nastanejo ali bodo pustili stvari kot so in upali, da se ne bo nič spremenilo. S tem pa seveda prevzamejo riziko, da se bodo za svoje pravice morali kasneje boriti na rednem sodišču, kjer bodo postopki morda še daljši, bolj stresni in dražji. Že so znani primeri v Ljubljani, Velenju, pa tudi v Mariboru, ko se je to zgodilo.   

TUKAJ LAHKO PREGLEDATE IN NATISNETE NAVODILO