Izsledki so bili objavljeni v oliki javnega pisma, naslovljenega na župna MOM. Tukaj je pdf dokument.


Izsledki Delovne skupine za pregled proračuna Samoorganizirane četrtne skupnosti Nova vas

Zbori samoorganiziranih krajevnih in četrtnih skupnosti so v Mariboru postali ključno orodje prebujenih občanov, ki želijo aktivno sodelovati, soustvarjati in soodločati pri smereh razvoja v mariborski občini. Preko zborov želijo uresničiti obljubo demokracije, ki zaenkrat ni zmogla doseči, da bi se želje prebivalcev mesta odrazile tudi v javni politiki. V samoorganiziranih delovnih skupinah aktivni meščani preučujejo dokumente, pomembne za razvoj mestne občine, nadzorujejo početje mestnih oblasti in razvijajo nove, ustvarjalne in koristne smernice za razvoj Maribora. Delovna skupina, ki preučuje proračun MOM za leto 2013, je v svojem pregledu zaznala nemalo spornih odločitev, nepravilnosti in zgrešenih investicij, jih predstavila in v soglasju z zborom SČKS Nova Vas osnovala pričujoči seznam možnosti za izboljšanje demokratične kulture v MOM, hkrati pa preko le-tega seznama opozarja na potencialne velike prihranke ob morebitnem rebalansu proračuna.

ZAKLJUČKI  IN STALIŠČA OB  PREGLEDU  PRORAČUNA  MOM 2013

Skupina za pregled proračuna MOM se je oblikovala na 2. in 3. zboru SČKS Nova vas. Ima 4 člane, ki so se odločili, da bodo pregledali in analizirali  PRORAČUN MOM za leto 2013, ki je bil sprejet na 24. seji Mestnega sveta MOM, dne 28.02.2013.

Na  4. in 5. zboru SČKS Nova vas je  bilo podano poročilo v zvezi s predlaganimi stališči in zaključki skupine. Vsi prisotni na zboru so predloge sprejeli in potrdili.

Sprejeti zaključki in stališča:

1.Proračun ni sestavljen pregledno in razumljivo za javnost (kot javni dokument), da bi ga lahko vsi zainteresirani občani pregledovali in obravnavali.

Za javno obravnavo naj se pripravi razumljiva in pregledna oblika proračuna.

 

2.Nikjer nismo zasledili, da bi o proračunu MOM, kot zelo pomembnem dokumentu za vse občane Maribora, potekala javna razprava. Ni se pojavila v širši javnosti, kot tudi ne na svetih MČ in KS.

Vsako leto se izvede javna razprava o proračunu za prihodnje leto, v razumnem roku za uvedbo sprememb, pred njegovim sprejetjem.

 

3.V proračunu opažamo dvojnost porabe sredstev za delovanje političnega sistema. Financira se namreč delovanje MČ in KS na eni strani ter politične stranke in klube — za njihovo delovanje — na drugi strani. Delovanje tako enih kot drugih je ločeno od občanov MOM, od ljudi, ki bi jih naj zastopali. Oboji bi morali aktivno zastopati svoje volivce, ne pa da z njimi o svojem delovanju in aktivnostih v času mandata niti ne razpravljajo, niti jih o tem ne obveščajo.

Ukine se dvojnost delovanja in financiranja političnega sistema. Podpiramo uvedbo neposredne demokracije, kjer bodo lahko sodelovali vsi zainteresirani občani. Politične stranke naj se financirajo iz članarine in ne iz proračuna.

 

4.Določene investicije v MOM, ki so predvidene v proračunu, se ne bi smele realizirati, ker za to ni več dejanskih potreb (plinska črpalka –> MARPROM ne bo najel avtobusov na plin, rekonstrukcija semaforizacije križišč in radarji –> prekinitev sodelovanja z ISKRO), potrebna pa bo prenova cest (katastrofalne posledice zime).

Vse to nakazuje na nujnost rebalansa proračuna MOM za leto 2013.

Pri pripravi rebalansa proračuna MOM za leto 2013 se že upoštevajo zaključki in stališča pod 1. in 2. točko, istočasno pa se že preuči možnost uvedbe instituta participatornega proračuna. 

 

Zbor Samoorganizirane četrtne skupnosti Nova vas