Objavljeno: 13.09 2018
 
   
Na prvem popočitniškem zboru so Novo vaščani začeli na polno.
 
Objavljeno: 30.01 2018
 
   
Udeleženci 98. zbora SČS Nova vas so se tokrat najprej pogovarjali o identiteti Maribora in viziji za prihodnost.
 
Objavljeno: 15.01 2018
 
   
Iniciativa mestni zbor že od novembra lani obeležuje 5. obletnico svojega delovanja, prvi zbor samoorganizirane skupnosti pa je bil prav v Novi vasi, ko se bodo ob peti obletnici srečali že stotič.
 
Objavljeno: 9.12 2017
 
   
Na občinskem uradu za komunalo so nam pritrdili, da je razsvetljava zastarela in neprimerna. To vemo že sami, saj vendarle tukaj živimo, da je samo 20 % svetil skladnih z veljavno uredbo, pa je dejstvo, ki človeka stisne pri srcu.
 
Objavljeno: 22.11 2017
 
   
Zbor SČS Nova vas pozval župana, naj preimenuje svoj model, ker to, kar se gre naša občina, pač ni Participatorni proračun.
 
Objavljeno: 2.11 2017
 
   
24. oktobra se je na zboru SČS Nova vas zbralo kakšnih trideset krajank in krajanov, med njimi tudi nekateri prebivalci Radvanja, da bi se konkretno pogovorili o eni sami temi – kakšne vsebine si ljudje želimo za skupno področje, ki ga začrtava Pekrski potok.
 
Objavljeno: 9.10 2017
 
   
Občinska projektna pisarna in strokovnjaki, vpleteni v projekt Park Pekrski potok, so željo ljudi po sooblikovanju vsebin pozdravili, saj so mnenja, da je to prava pot do resnično dobro pripravljenih in s strani skupnosti sprejetih projektov, ki bodo kasneje tudi živeli.
 
Objavljeno: 27.09 2017
 
   
Udeleženci 90. zbora SČS Nova vas so si bili enotni, da ob vodstvu, kakršnega imamo, ne smemo nobenega postopka prepustiti odločevalcem.
 
Objavljeno: 14.09 2017
 
   
Delovna skupina v ta namen že pripravlja serijo posvetov, skozi katere bodo nabrani predlogi prebivalk in prebivalcev.
 
Objavljeno: 29.03 2013
 
   
Četrti zbor samoorganizirane četrtne skupnosti Nova vas se bo zgodil v četrtek, 11. aprila 2013, ob 17. uri.
 
Objavljeno: 10.03 2013
 
   
Prvi zbor samoorganizirane četrtne in krajevne skupnosti se je zgodil zadnjega dne februarja v četrtni skupnosti Nova vas.
 
Objavljeno: 25.03 2013
 
   
Naleteli smo na problem z uporabo dvorane MČ Nova vas, ki bi jo po novem morali plačevati. Ker smo se strinjali, da je dvorana v prvi vrsti namenjena prav za tovrstna srečevanja prebivalcev, smo na MOM in MČ Nova vas naslovili zahtevo, da nam omogoči brezplačno uporabo.
 
Objavljeno: 6.05 2013
 
   
Vodstvo mestne četrti SČKS Nova vas ni želelo izročiti ključev za uporabo dvorane, zato je zbor potekal na parkirišču pred prostori mestne četrti Nova vas.
 
Objavljeno: 9.05 2013
 
   
Delovna skupina SČKS Nova Vas, ki preučuje proračun MOM za leto 2013, je v svojem pregledu zaznala nemalo spornih odločitev, nepravilnosti in zgrešenih investicij
 
Objavljeno: 14.05 2013
 
   
Na 5. zboru formirana delovna skupina za okolje je pripravila 1. del ogleda problematičnih točk v MČ in tako si je zbor tokrat ogledal Novo vas 2
 
Objavljeno: 17.06 2013
 
   
Aktivni prebivalci samoorganizirane četrtne skupnosti Nova vas smo se odločili, da v sredo, 19. junija, med 16. in 19. uro, izvedemo opozorilno akcijo ZEBRA.
 
Objavljeno: 12.07 2013
 
   
Samoorganizirana četrtna skupnost Nova vas je ob pomoči prostovoljcev iz Iniciative za mestni zbor (IMZ) in s tovariško pomočjo nekaterih drugih prebivalcev Maribora dosegla, da je Prušnikova ulica v Novi vasi nekoliko varnejša in prebivalcem prijaznejša.
 
Objavljeno: 7.10 2013
 
   
Udeleženci so sklenili, da bodo na naslednji zbor povabili medije, v upanju, da zadnjič opozarjajo na težavo, ki jim onemogoča naslavljanje perečih težav njihovega življenjskega okolja.
 
Objavljeno: 24.10 2013
 
   
Sklepi zadnje seje Sveta mestne četrti Nova vas so bili kaplja čez rob v dogajanju v zvezi z uporabo dvorane MČ za samoorganizirane zbore v tej četrti.
 
Objavljeno: 18.11 2013
 
   
Udeleženci zadnjega zbora so z manjšimi dopolnitvami sprejeli predlog oblikovanih vprašanj, ki jih je dodelala Delovna skupina za energetiko. Na vprašanja bodo na naslednjem zboru odgovarjali vsi že prej omenjeni vpleteni v proces ogrevanja.
 
Objavljeno: 16.12 2013
 
   
Kako je problematika obsežna, kako se nihče ni potrudil, da bi uporabniki storitve daljinskega ogrevanja dobili natančne informacije o novih obračunavanja in delitve stroškov, se je izkazalo na zboru, kjer smo načeli le problem datumsko neusklajenega popisa in obračuna.
 
Objavljeno: 27.01 2014
 
   
Delovna skupina za komunalo bo temo predstavila tudi na drugih zborih prebivalcev samoorganiziranih četrtnih in krajevnih skupnosti v Mariboru.
 
Objavljeno: 23.02 2014
 
   
Občini namenjen poziv, da se vključi v debato o ogrevanju kot lastnik družb in deluje v skladu z interesi uporabnikov, ne kadrujočih.
 
Objavljeno: 9.03 2014
 
   
Zbor je posledično sprejel sklep, da do naslednjega zbora delovna skupina za energijo sestavi vprašanje in pobudo v zvezi s poenotenjem popisa vodnih števcev, in le to naslovi na mestni svet.
 
Objavljeno: 24.03 2014
 
   
Krajani želijo v prihajajočih zborih osvetliti pomen skupnosti, dobrih medsoseskih odnosov in razmer v katerih živimo.
 
Objavljeno: 7.07 2014
 
   
Na zadnjem uradnem zboru pred poletjem, so prebivalci Nove vasi govorili o okoljski problematiki in okoljskem poročilu, ki ga je v lanskem letu pripravila delovna skupina za okolje, sedaj pa ga ažurira na podlagi videnega v obhodih po mestni četrti.
 
Objavljeno: 7.04 2014
 
   
Na 23. zboru SČS Nova vas, ki je potekal minuli četrtek, so se prebivalci mestne četrti strinjali, da je potrebno vztrajati in do konca izpeljati zadeve, s katerimi se ukvarjajo že več časa.
 
Objavljeno: 21.04 2014
 
   
Ker se naš javni servis ne zmeni za naše probleme in se očitno odziva zgolj na pritisk občanov, smo sprejeli sklep o formiranju delovne skupine za okolje.
 
Objavljeno: 26.05 2014
 
   
Ker kvaliteta bivanja neprestano upada, je zbor sprejel sklep, da se aktualizirano okoljsko poročilo pošlje na odgovorne osebe pri Sektorju za komunalo in promet v Mestni občini Maribor in na komisijo za komunalne zadeve v mestni četrti Nova vas.
 
Objavljeno: 2.06 2014
 
   
Na četrtkovem Zboru prebivalcev SČS Nova vas smo kot osrednjo vsebinsko tematiko obravnavali poročilo Delovna skupine za okolje. V razpravi sta sodelovala Uroš Kosi iz Urada za komunalo, promet in prostor ter Sebastijan Soršak, Snaga d.o.o.
 
Objavljeno: 16.06 2014
 
   
Delovna skupina za okolje pripravlja listo prioritet okoljskih problemov v MČ Nova vas in pričenja komunikacijo z Uradom za komunalo, okolje in promet pri MOM, s ciljem reševanja omenjene problematike.
 
Objavljeno: 27.08 2014
 
   
V soboto, 30. avgusta, bomo krajani, aktivni v Samoorganizirani četrtni skupnosti (SČS) Nova vas urejali del priljubljene pešpoti ob Pekrskem potoku. Pridružili se nam bodo tudi udeleženci SČS Radvanje, pomoč pa je ponudilo tudi radvanjsko turistično društvo.
 
Objavljeno: 8.09 2014
 
   
Po poletnem nabiranju moči smo se krajani MČ Nova vas ponovno sestali, izmenjali mneja, izpostavili probleme in določili okvirne točke, ki jih bomo reševali v bodoče.
 
Objavljeno: 12.09 2014
 
   
JAVNO PISMO AGENCIJI REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE ter MINISTRU ZA KMETIJSTVO IN OKOLJE REPUBLIKE SLOVENIJE
 
Objavljeno: 22.09 2014
 
   
Komunalci bodo ponovno poslali zahtevo za vpogled pogodbe med Energetiko in Plinarno, Okoljci pa so predstavili odziv na pismo glede Pekrskega potoka.
 
Objavljeno: 7.10 2014
 
   
Minuli četrtek, 2. oktobra, je v prostorih mestne četrti potekal 31. zbor SČS Nova vas. Tokrat je bilo večino časa namenjenega poročilom delovnih skupin.
 
Objavljeno: 20.10 2014
 
   
Na 32. zboru SČS Nova vas je razprava tekla o tekočih temah, s katerimi se ukvarjajo tamkajšnje delovne skupine: hrup s Ceste Proletarskih brigad, odprta vprašanja v zvezi z ogrevanjem, problematika vzdrževanja vodnih površin – primer Pekrski potok.
 
Objavljeno: 3.11 2014
 
   
Na 33. zboru SČS Nova vas smo se na praznični predvečer lotili rauzpravljati o možnostih za prepis pripadajočih funkcionalnih zemljišč in parkirnih mest v blokovskih naseljih, o pogodbi o dobavi plina ter o zastali in zaneosmišljeni tržnični dejavnosti v skupnosti.
 
Objavljeno: 10.11 2014
 
   
Ko smo konec avgusta v SČS Nova vas organizirali delovno akcijo čiščenja Pekrskega potoka, so se nam pridružili otroci iz Mladinskega doma, ki se nahaja v bližini.
 
Objavljeno: 20.11 2014
 
   
Za prav vsako od delovno skupino se lahko zapiše, da so več kot le aktivne in še naprej poskušajo reševati probleme krajanov mestne četrti Nova vas.
 
Objavljeno: 1.12 2014
 
   
Dnevno se po Cesti proletarskih brigad vozi okoli 22.000 vozil, od tega 700 tovornjakov. Hrup, ki ga vozila povzročajo, je za bližnje prebivalce nevzdržen. Zato si delovna skupina prizadeva, da bi se uvedle kratkoročne rešitve,, ki bi pripomogle k zmanjšanju hrupa.
 
Objavljeno: 14.12 2014
 
   
Ker udeležence moti predvsem nedostopnost tržnice, je zbor sklenil, da spomladi skupaj z JP Snaga poskusno postavijo nekaj stojnic na več lokacijah v Novi vasi ter po odzivu kupcev in prodajalcev poiščejo pravo rešitev.
 
Objavljeno: 3.02 2015
 
   
Ste se že vprašali, na čigavem zemljišču parkirate? Kako je z otroškim igriščem pred vašim blokom? Čigava je dovozna pot do vašega stanovanja? Če se še niste, je skrajni čas, da to storite.
 
Objavljeno: 11.01 2015
 
   
Udeleženci zbora v Novi vasi so problematiko daljinskega ogrevanja prenesli na Mestno delovno skupino za komunalo, sami pa se še naprej posvečajo postopkom prenosa lastništva funkcionalnih zemljišč in parkirišč ter izboljšanju tržnične dejavnosti v tej mestni četrti.
 
Objavljeno: 25.01 2015
 
   
Tema latništva funkcionalnih zemljišč je na pretekli zbor privabila veliko udeležencev.
 
Objavljeno: 9.02 2015
 
   
Delovna skupina za okolje je pripravila in natisnila poenostavljen postopkovnik za urejanje lastništva zemljišč večstanovanjskih zgradb. Dokument je izobešen na oglasnih deskah vhodov v stanovanjskih zgradbah Nove vasi.
 
Objavljeno: 18.02 2015
 
   
Delovna skupina za okolje SČS Nova vas se od lanskega poletja trudi, da bi se sprejel odlok o javnem redu in miru, s katerim bi postavili minimalne standarde o tem, kako bi naj se skrbelo za javno in zasebno lastnino v mestu.
 
Objavljeno: 22.02 2015
 
   
Udeleženci zbora so dobili mnogo koristnih informacij in napotkov o tem, kaj mora vsebovati in upoštevati energetska izkaznica, ter kako se oblikuje cena le te.
 
Objavljeno: 9.03 2015
 
   
Po burni razpravi je zbor soglasno sprejel dogovor, o oblikuovanju delovne skupine s predstavniki iz vrst izvoljenih predstavnikov in krajanov, ki bodo do meseca aprila skupaj pripravili osnutek dogovora za učinkovito sodelovanje v prihodnje.
 
Objavljeno: 23.03 2015
 
   
Glavna tema tokratnega zbora je bil primer dobre prakse – zmanjšanje priključne moči na toplotni podpostaji v več stanovanjskih objektih, ki se daljinsko ogrevajo.