Zbor SČS Nova vas, 5. 2. 2015


NAJ SE ZAČNE PREPIS LASTNIŠTVA PARKIRIŠČ IZ OBČINSKIH ROK V LAST OBČANOV

Delovna skupina za okolje je pripravila in natisnila poenostavljen postopkovnik za urejanje lastništva zemljišč večstanovanjskih zgradb. Dokument je izobešen na oglasnih deskah vhodov v stanovanjskih zgradbah Nove vasi. Postopkovnik se nahaja tudi v 11. številki glasila Četrrtinka. Delovna skupina je pripravila še dopis za upravnike zgradb, s katerim le-te seznanja z aktivnostmi za vpis lastništva. V njem upravnike zgradb naproša za pomoč in nudenje strokovnih izkušenj pri vodenju postopkov, če se bodo lastniki zanje odločili.
Za področje komunale je bila podana informacija, da mestna delovna skupina za komunalo pripravlja vse potrebno za delovanje sveta za varstvo potrošnikov javnih dobrin, saj MOM oz. mestni svet kljub pozivom in pozitivni zakonodaji do sedaj ni bila pripravljen Sveta ustanoviti z odlokom. Mestna delovna skupina tudi pripravlja pregled dela javnih podjetij s področja komunale in sicer Mariborskega vodovoda, Energetike, Nigrada in Snage.
Problematika Ceste Proletarskih brigad (hrup) se bo obravnavala na skupnem sestanku predstavnikov SČS Nova vas, Tabor, Studenci, Radvanje in SKS Pekre zaradi usklajevanja aktivnosti. Sestanek bo potekal na MČ Radvanje v sredo, 11.02.2015.
Zbor je sprejel še sklep, da naj tajništvo MČ Nova vas ali mestna uprava posreduje seznam tistih opravil oz. postopkov, ki jih krajani lahko opravijo v prostorih MČ. 

Na naslednjem zboru bo osrednja tema: priključna moč stavbe in kako jo zmanjšati, ter tako privarčevati do 30 % pri računu za toploto.

40. zbor SČS Nova vas bo v četrtek, 19. 2. 2015 ob 18.00.