V javnem pismu odgovarjamo predsedniku MČ Nova vas in pristojnim službam na MOM ter seznanjamo javnost o popolnoma nepotrebni agoniji okrog plačevanja dvorane v Novi vasi za samoorganizirano delo občank in občanov MČ Nova vas.


poglej v pdf dokumentu


 

Rade STEVANOVIĆ
predsednik sveta MČ Nova vas
Radvanjska cesta 65
2000 Maribor

in

VSE PRISTOJNE SLUŽBE Mestne občine Maribor, ki jih to javno pismo posredno ali neposredno zadeva

 

Javno pismo: Iniciativa mestni zbor (IMZ) zahteva, da občankam in občanom četrtne skupnosti Nova vas nemudoma omogočite brezplačno uporabo skupnostne dvorane na sedežu MČ Nova vas, da bodo lahko nemoteno nadaljevali SAMOORGANIZIRANE ZBORE ČETRTNE SKUPNOSTI NOVA VAS (SČKS Nova Vas), ki potekajo dvakrat na mesec

 

Predsednik četrtne skupnosti, g. Rade Stevanović, pristojne službe MOM, druge službe MOM, spoštovane Mariborčanke in Mariborčani, spoštovana širša javnost,

 

po dveh mesecih popolnoma nepotrebne agonije okrog plačevanja dvorane v Novi vasi za samoorganizirano delo občank in občanov MČ Nova vas se na vas še zadnjič obračamo kot Iniciativa mestni zbor, da vam predstavimo popolnoma absurdno situacijo, ki traja že predolgo.

Od vseh pristojnih zahtevamo, da sami prepoznate in sanirate agonijo, ki jo je ustvarilo nestrokovno delo pristojnih, ki so vpeti v MOM in MČ Nova vas, ter da končno omogočite brezplačno uporabo dvorane v MČ Nova vas za peti Samoorganizirani četrtni zbor občank in občanov v Novi vasi (SČKS Nova vas), sklican v četrtek, 25. aprila 2013, ob 18. uri.

Občanke in občani SČKS Nova vas so se na predsednika MČ Nova vas in MOM že obrnili z javnim pismom, v katerem so opozorili na preigravanje, ki so si ga dovolili predstavniki MČ Nova vas. Ne da bi opredelili, kdo mora ukrepati, sklepamo, da se bodo vse pristojne službe v MOM hitro odzvale in ukrepale tako, da bo samoorganiziranje občank in občanov mesta Maribor teklo nemoteno.

Naj na kratko še enkrat razložimo, kdo smo, da bo sporočilo, ki ga s tem pismom prenašamo na vas ter druge občanke in občane, nedvoumno. Smo Iniciativa mestni zbor (IMZ), ki se je izoblikovala po tretji mariborski vstaji, da bi premislila, kako vstajam dodati vsebino, jasna sporočila in nadaljnje korake v smeri izgradnje drugačnega mesta. Intenzivno smo delali na tem, kako preprečiti policijsko nasilje nad protestniki, ustaviti kriminalizacijo in viktimizacijo otrok, protestnikov, vstajnikov, pa tudi na tem, kako za naše mesto po vstajah ubrati razvojne, strateške in trajnostne korake soupravljanja.

Že na prvem zboru se je Iniciativa mestni zbor odločila, da krene v dve smeri. Prva skupina se je lotila analize preteklega delovanja MOM ter začela oblikovati premisleke o viziji in razvoju mesta za prihodnost – zato se je tudi poimenovala strateška skupina. Druga skupina, ki se je sprva zavezala vstajam in ulicam dodati vsebino in sporočilnost, pa se je poimenovala kreativna skupina. Za svojo temeljno nalogo je kreativna skupina določila tisti korak, ki ga tudi po drugih evropskih mestih in državah uberejo gibanja po vstajah in protestih, to je: izgradnja nestrankarskih, samoorganiziranih, samoupravljanih in avtonomnih struktur, s katerimi želimo soupravljati mesto. Zato že od februarja vzpostavljamo Samoorganizirane četrtne in krajevne zbore v Mariboru (SČKS), saj je naš namen, da začnemo občanke in občani soupravljati naše mesto.

Z odstopom Franca Kanglerja z mesta župana MOM v Iniciativi mestni zbor vidimo resno potrebo, da vstajam sledijo novi ustvarjalni in dolgoročni koraki razvoja, s katerimi si želimo resnično spreminjati mesto in državo, saj smo ljudje tisti, ki moramo odločati o lastni prihodnosti. V Mariboru imamo še naprej mestni svet, ki so mu vstaje, enako kot nekdanjemu županu Francu Kanglerju, večkrat izrekle nezaupnico. Ker mestni svet ne želi slišati sporočila 20 % občank in občanov, ki smo jih na ulicah pozivali k odstopu, smo se odločili, da zgradimo vzporedno strukturo mestnega sveta, imenovano MESTNI ZBOR, ki bo na ravni Maribora na župana lahko naslovila legitimne zahteve občank in občanov.

Ne želimo več, da stranke, mestni svet, neizvoljena vlada ali kdo drug predstavlja naše potrebe, bolečine, razočaranja, nepravico, zastopa naše interese in vse, kar smo doživljali v preteklih letih. Sami se želimo predstavljati, sami želimo govoriti v svojem imenu.

Če ne prej, smo z vstajami spoznali, da je treba ubrati drugačno pot. Zato se samoorganiziramo in zato korak za korakom spreminjamo upravljanje našega mesta. S takim delovanjem hočemo povrniti soodločanje in soupravljanje ljudi na krajevni, občinski pa tudi na državni ravni. Odpiramo javni prostor, kjer se ljudje srečujejo, se pogovarjajo, informirajo, izobražujejo, izpostavljajo probleme in skupaj iščejo rešitve, skratka se samoorganizirajo v boju proti vsem anomalijam v družbi in za njeno postopno spreminjanje. Pri tem se na ravni samoorganiziranih četrtnih skupnosti oblikujejo delovne skupine, ki se spopadajo s konkretnimi težavami in podajajo izdelane predloge za spremembe na mestni ravni.

Doslej smo imeli veliko pozitivnih izkušenj s predstavniki oziroma predsedniki mestnih četrti. Poudarimo le odziv predsednika MČ Center, ki se je udeležil prvega samoorganiziranega zbora (SČKS Center) in pozdravil pobudo občank in občanov, hkrati pa opozoril na statut delovanja mestnih četrti in omejene pristojnosti, ki jih imajo. Pozdraviti gre tudi izjemno pozitiven odziv g. Marjana Bačka, predsednika MČ Koroška vrata – z njim in njegovimi sodelavci smo se dogovorili za nemoteno uporabo dvorane na sedežu četrtne skupnosti, še več, pogovarjali smo se tudi o vsebinskem sodelovanju in izmenjavi.

Poudariti moramo tudi, da so določene druge institucije pokazale izjemno naklonjenost in pripravljenost na sodelovanje: tako nas je, denimo, že nagovorila Prometna šola Maribor z željo po aktivnem sodelovanju, pa smo se z njimi začeli dogovarjati o strokovni pomoči pri vsebinskem delu samoorganiziranih zborov, predvsem pri vprašanjih, ki zadevajo ureditev prometa v mestu ipd. Zbori SČKS tečejo v prostorih nevladnih in drugih organizacij tudi na ravni Centra, Studencev in Magdalene.

Imeli pa smo tudi nekaj negativnih izkušenj, kjer so na delovanje SČKS-jev že poskušale vplivati tako politične stranke, predsedniki ali drugi predstavniki četrtnih skupnosti ipd. V primeru prvega zbora SČKS Magdalena, ki smo ga sklicali 28. marca 2013, sta nekdanji predsednik in aktualni podpredsednik MČ Magdalena kljub večkratnim opozorilom poskušala preglasiti preostale udeleženke in udeležence zbora, saj očitno nista razumela, da smo na zborih vsi le občanke in občani, brez funkcije, brez moči, brez oblasti, le ljudje. Že na drugem SČKS Magdalena, ki sta se ga udeležili tudi dve svetnici iz MČ Magdalena, smo se na problem odzvali in prisotni na zboru smo se konsenzualno odločili, da med pravila zbora dodamo posebno pravilo, da vsi na zborih nastopamo brez funkcij – in zbor je odtlej potekal nemoteno. 

Zapleti se kažejo tudi pri nekaterih drugih javnih institucijah, na katere se obračamo v Radvanju – tako pri gasilcih in osnovni šoli, ki sta edini dve ustanovi s primernimi prostori, kot tudi pri formalizaciji našega dela v okviru mestne četrti. Nadejamo se, da bodo vsi, ki so odgovorni za razvoj našega mesta, pa naj delujejo v javnih ali občinskih ustanovah, prepoznali pomen samoorganiziranja občank in občanov za nadaljnji razvoj mesta. Nadejamo se, da bodo, če je potrebno, ponovno prebrali ustavo, pa tudi, da bodo ponovno premislili, zakaj so javne ustanove javne (odprte za javne pobude) in kdo jih financira.

To javno pismo pa je v glavnem namenjeno razlagi in opozorilu, da moramo rešiti dvomesečno agonijo, ki je nastala pri vprašanju brezplačne uporabe dvorane v Novi vasi za SČKS Nova vas, saj prav taki primeri dokazujejo, zakaj se je v Mariboru v preteklosti dogajalo, kar se je, in zakaj so bile vstaje predpogoj, da se je naše mesto prebudilo. Kajti če nameravajo službe MOM, kot tudi vsa druga politična in pravna telesa v MOM, odgovorna za upravljanje z mestom, še naprej delovati tako stihijsko, nečloveško in nestrokovno, kot je to veljalo za pretekli mandat, potem se v našem mestu ne bo čisto nič spremenilo.

Kdorkoli, ki ima določeno funkcijo znotraj tega mesta, pa če je za njo plačan ali ne, je dolžan delati strokovno, transparentno, korektno in v skladu s pristojnostmi, ki jih ima, ali pa naj se s svojega položaja umakne in ga prepusti komu drugemu. Vstaje v Mariboru so vendarle sporočile vsaj to, da so tudi ljudje na položajih odstavljivi in zamenljivi. Duh vstajniškega gibanja in želja po spremembah v Mariboru sta preveč dragocena, preveč osvobajajoča, preveč zrela, da bi dopustili novo preigravanje z meščankami in meščani.

Agonija v MČ Nova vas ima dolgo brado, ki jo lahko razstavimo na korake, da bomo vsaj vsi mi, ki smo v to tako ali drugače vpleteni,  vedeli, kako se je vse skupaj lahko tako nemogoče zapletlo:

1.  Na tajnico MČ Nova vas se je moderatorka SČKS Nova vas prvič obrnila 16. januarja 2013. Okvirno sta se dogovorili, da bo dvorana četrtne skupnosti lahko brezplačno uporabljena za namene samoorganiziranih zborov SČKS Nova vas.

2.  Moderatorka se je 19. februarja sestala tudi s predsednikom MČ Nova vas zaradi potrditve termina prvega zbora SČKS Nova vas, ki je stekel 28. februarja.  

3.  Čeprav je prvi zbor SČKS Nova vas potekal nemoteno in so se moderatorji zbora z MČ Nova vas tudi že dogovorili za naslednji termin zbora, ki je bil predviden za 14. marec, je dan pred tem (ob prevzemu ključev za dvorano) predsednik MČ moderatorki pojasnil, da je s pravne službe MOM dobil navodilo, da moramo uporabo dvorane odslej plačevati, ker zbor občanov in občank ni na seznamu upravičencev do brezplačne uporabe dvorane.

4.  Na drugem zboru SČKS Nova vas so moderatorji o tem seznanili udeleženke in udeležence zbora, ti pa so se na samem zboru odločili, da sestavijo javno pismo. V njem so pojasnili, da želijo biti uvrščeni na listo upravičencev za brezplačno uporabo dvorane, saj da so sami zgradili dvorano četrtne skupnosti in da je dvorana tudi namenjena za aktivno delovanje občank in občanov v četrtni skupnosti.

5.  Po tem javnem pismu je prišla do moderatorjev SČKS Nova vas nova zahteva, da jim mora IMZ posredovati odgovorno osebo, na katero bodo, kot je zahtevala pravna služba MOM, izstavili račun. Iz IMZ smo jim posredovali imena moderatorjev SČKS Nova vas, MČ Nova vas pa je na eno od moderatork izstavila račun. Ta je znašal 25 evrov, kar pomeni, da bi občanke in občani morali za vse aktivnosti, ki tečejo v okviru SČKS Nova vas, plačevati 25 evrov na zbor ter 10 evrov na dodatno uro (se pravi okrog 70 evrov za dva zbora na mesec, kar bi bilo 840 evrov na leto).

6.  Novinarjem Večera je predsednik MČ Nova povedal, da se je on sam obrnil na pravno službo MOM za nasvet, kako ravnati s SČKS Nova vas, moderatorjem pa je očitno vso stvar predstavil, kot da pravna služba MOM od njih zahteva, da nam uporabo prostorov zaračunavajo.

7.  Občanke in občani SČKS Nova vas so na tretjem zboru, 27. marca, konsenzualno sklenili, da se račun, izstavljen s strani MČ Nova vas, zavrne in da se delegat s samoorganiziranega zbora udeleži seje sveta MČ Nova vas, ki je potekala 11. aprila 2013, istočasno kot tudi SČKS Nova vas.

8.  Moderatorji SČKS Nova vas so MČ Nova vas obvestili, da se želi SČKS Nova vas udeležiti redne seje MČ Nova vas, da hočejo na to sejo poslati dva delagata samoorganiziranega zbora v Novi vasi (ne več moderatorjev, saj jih MČ Nova vas ni želela obravnavati kot delegate samoorganiziranega zbora), da se vsa stvar končno razreši.

9.  Dva delegata zbora SČKS Nova vas sta se seje četrtne skupnosti Nova vas 11. aprila res udeležila. Na seji je bilo le sedem četrtnih svetnikov od vseh sedemnajstih, zato seja ni bila sklepčna. Delegata SČKS Nova vas nista dobila jasnih navodil, kaj je z dvorano in ali jo sme SČKS Nova vas brezplačno uporabljati. S seje sveta mestne četrti delegata SČKS Nova vas nista prejela zapisnika, na seji ni bilo nobenega sklepa o tem vprašanju; podana je bila zahteva, da se ponovno poda vloga za uporabo dvorane s programom zborov in termini, vendar ne tudi komu (ali bi se morali kot IMZ ponovno obrniti na MČ Nova vas ali na MOM).

10.  Predsednik MČ Nova vas je moderatorki SČKS Nova vas 17. aprila 2013 obljubil, da bodo vprašanje SČKS Nova vas reševali na korespondenčni seji, ko dobijo vlogo (tokrat naj bi bila, kot kaže, naslovljena na MČ Nova vas).

Spoštovane vse naslovnice in vsi naslovniki tega javnega pisma,
razumeti morate, da je dovolj norčevanja in da tega samoorganizirani v IMZ ne bomo več dopustili.   Glede na to, da MOM predvideva financiranje delovanja četrtnih skupnosti (glejte proračun MOM), njihovih prostorov in celotne infrastrukture, da je proračun MOM sestavljen iz davkoplačevalskega denarja in da je večina skupnostnih prostorov v mestnih četrtih nastalo tudi s prostovoljnim delom številnih še živih članov, ki angažirano in ustvarjalno delujejo v SČKS Nova vas in na drugih zborih, brezpogojno zahtevamo, da MČ Nova vas in vse pristojne služne na MOM v roku enega tedna razrešijo vse nejasnosti in nam, upamo, pozitivni odgovor o možnosti uporabe dvorane na sedežu MČ Nova vas posredujejo najkasneje do petka, 26. aprila 2013.

V imenu kreativne skupine IMZ bodo od zdaj naprej s pristojnimi govorili trije člani SČKS v Mariboru: Marta Gregorčič, Aljoša Peternel in Matic Primc.

 

Javno pismo je bilo poslano še:
-          predstavnikom MOM, ki jih naše vprašanje posredno ali neposredno zadeva,
-          drugim četrtnim skupnostim,
-          medijem,
-          širši zainteresirani javnosti.