Delovna skupina IMZ za proračun
podala predloge za spremembe proračuna MOM za leto 2015

 


 

V interesu javne debate se je v zelo kratkem času, ki je na voljo med javno predstavitvijo proračunskega predloga in sejo mestnega sveta, na kateri se bo le ta obravnaval, v okrilju aktivnosti Iniciative mestni zbor aktivirala delovna skupina občanov za proračun. V nadaljnjem tekstu podajamo predloge za spremembe v proračunu 2015.

72 Kapitalski prihodki
Plan prihodkov je pri Kapitalskih prihodkih (72) vprašljiv, saj se postavlja upravičen dvom, da je možno s prodajo stavbnih zemljišč (722) doseči planirano realizacijo. Poleg tega je načrtovana prodaja z vidika pridobivanja novih investitorjev neurejena, saj je mesto brez aktualiziranega prostorskega plana in v skladu z njim vodenega opremljanja stavbnih zemljišč.

40 Tekoči odhodki
V okviru Tekočih odhodkov (40) se pri Izdatkih za blago in storitve (402) planiran obseg porabe oblikuje v višini realizacije v letu 2014, kar pomeni, da se ti znižajo za 1,8 milijona evro. Na ta način doseženo znižanje navedenih izdatkov se uporabi za realizacijo predlaganih tekočih vzdrževanj in investicij v MČ in KS po predlogu letnih seznamov investicij, ki jih pripravljajo sveti MČ in KS ter predlogov Samoorganiziranih četrtnih in krajevnih skupnosti iz junija leta 2014, ki so bili posredovani na Urad za komunalo, promet in prostor MOM, Nabor investicij je bil posredovan za leti 2015 in 2016.

Obrazložitev:
Glede na to, da se planira 2,5% povečanje tekočih odhodkov, je v situaciji, ko s proračunsko porabo MOM ustvarja izgubo v višini cca 5 mio EUR (62,8% več kot v letu 2014), nesprejemljivo 45,5% povečanje izdatkov na postavki 4020-pisarniški in splošni material in storitve v primerjavi z letom 2014 kar nominalno znaša 1.205.566 €.

821002 do 821025 Financiranje političnih strank
Predlagamo, da se iz proračuna MO Maribor, ne financira političnih strank. Znesek, ki za leto 2015 predvideva 69.272 € (3 krat več kot je bilo predvideno v izhodiščih) naj se razporedi na druge proračunske porabnike predvsem s področja sociale, kjer so indeksi pod 100. Ker pa zakon o političnih strankah oz. spremembe zakona, ki veljajo od junija 2014, zapovedujejo financiranje političnih strank iz občinskega proračuna, predlagamo sledeče :
na postavkah 821002 do 821025 ( Financiranje političnih strank) se določijo sredstva v skupni vrednosti 1€. Ta sredstva se nato razdelijo med politične stranke po ključu iz 26. člena zakona o političnih strankah. Ustrezno obliko naj vsebuje tudi sklep o financiranju strank , ki ga sprejme mestni svet.

Obrazložitev:
Politična stranka je opredeljena v 1.čl. zakona o političnih strankah. Članstvo je opredeljeno v 6.čl. , ki pravi: »Članica oz. član stranke lahko postane državljanka oz. državljan, ki podpiše pristopno izjavo o članstvu v stranki, ob pogojih, ki jih določa ta zakon oz. statut stranke.« Financiranje strank iz proračuna je opredeljeno v 23. členu ( državni proračun ) in 26.členu ( občinski proračun). Zakonodaja zapoveduje dvakratno (državno in občinsko ) financiranje strank ( dela državljanov ) s strani vseh državljanov, kar smatramo za nesprejemljivo.
V 26. členu Zakona o političnih strankah drugi stavek tretjega odstavka pravi: »Višina sredstev, namenjenih za financiranje političnih strank se določi v proračunu lokalne skupnosti za posamezno proračunsko leto«, zato smatramo, da je naš predlog zakonsko utemeljen.

42 Investicijski odhodki
Pod postavko Investicijski odhodki (42) prosimo za pojasnilo za postavko konto 4204 - novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije v višini cca 6,8 mio EUR. Gre namreč za 59,7% povečanje glede na leto 2014.

43 Investicijski transferi
Pod postavko Investicijski transferi (43) prosimo za pojasnilo podpostavke investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam (431), ki niso proračunski uporabniki v višini dobrih 400.000 EUR.

PP 126700 Projekti in akcije v kulturi
V letu 2014 je bila vrednost PP 126700 Projekti in akcije v kulturi - 202.299 eur.
Na podlagi sprejetega LPK in Ukrepa št. 6 se PP poveča za 5%, kar znaša 212.414 eur
Razlika 10.115 eur se vzame iz
splošne proračunske rezervacije, proračunske postavke 40 Tekoči odhodki 4004 Sredstva za delovno uspešnost (višina postavke v letu 2015 znaša 114.625 eur) in proračunske postavke 4020 Pisarniški in splošni materiali in storitve (višina postavke v letu 2015 se je povečala na 3.855.823 eur).

127102 Programi v javnem interesu
V letu 2014 je bila vrednost PP 127102 Programi v javnem interesu - 265.200 eur.
Na podlagi sprejetega LPK in Ukrepa št.6. se PP poveča za 5%, kar znaša 278.460 eur
Razlika 13.200 eur se vzame iz
splošne proračunske rezervacije, proračunske postavke 40 Tekoči odhodki 4004 Sredstva za delovno uspešnost (višina postavke v letu 2015 znaša 114.625 eur) in proračunske postavke 4020 Pisarniški in splošni materiali in storitve (višina postavke v letu 2015 se je povečala na 3.855.823 eur).

360100 Mednarodni programi in projekti
V letu 2014 je bila vrednost PP 360100 Mednarodni programi in projekti 78.869 eur.
Na podlagi sprejetega LPK in Ukrepa št.6. se PP poveča za 5%, kar znaša 82.812 eur.
Razlika 3.943 eur se vzame iz
splošne proračunske rezervacije, proračunske postavke 40 Tekoči odhodki 4004 Sredstva za delovno uspešnost (višina postavke v letu 2015 znaša 114.625 eur) in proračunske postavke 4020 Pisarniški in splošni materiali in storitve (višina postavke v letu 2015 se je povečala na 3.855.823 eur).

18039004 Mediji in avdiovizualna kultura
V letu 2014 je bila vrednost PP 18039004 Mediji in avdiovizualna kultura 49.800 eur.
Na podlagi sprejetega LPK in Ukrepa št.6. se PP poveča za 5%, kar znaša 52.290 eur.
Razlika 2.490 eur se vzame iz
splošne proračunske rezervacije, proračunske postavke 40 Tekoči odhodki 4004 Sredstva za delovno uspešnost (višina postavke v letu 2015 znaša 114.625 eur) in proračunske postavke 4020 Pisarniški in splošni materiali in storitve (višina postavke v letu 2015 se je povečala na 3.855.823 eur).

Pilotni projekt participatornega proračuna
Predlagamo, da se odpre nov proračunski konto, namenjen direktni demokraciji v Mestni občini Maribor. Na njem se zagotovijo sredstva za izvedbo pilotnega projekta Participatornega proračuna, kot ga predlaga pobuda Odločaj o mestu v znesku 20.000 €.

Javna podjetja
Javnim podjetjem (Nigrad, Snaga, Vodovod, Energetika) je potrebno naložiti breme racionalizacije poslovanja in s tem razbremeniti uporabnike. Smo za strogo omejevanje tako imenovanega trženja storitev teh podjetij, prvič zaradi nejasne meje med tržnim in javnim in drugič zaradi nelojalne konkurence nastopajočim izključno na trgu.

Izboljšanje možnosti za konstruktivno javno debato
Poleg predlogov za spremembe v proračunu za leto 2015, pa predlagamo še dodatno izboljšanje občinske zakonodaje, namreč spremembo poslovnika mestnega sveta, ki naj predvideva rok in način izvajanja javne debate pred obravnavo proračuna. Trenutni način, ki določa, da morajo biti gradiva javno objavljena 7 dni pred sejo, po kateri je možno posegati le še z amandmaji popolnoma onemogoča vsakršno vključevanje javnosti izven že obstoječih interesnih skupin. Mehanizem javne razprave je poslovnik mestnega sveta v preteklosti že omogočal, a je bil spremenjen na 7. seji mestnega sveta 30.5.2011 pod županom Kanglerjem. Pretekle možnosti javne debate bi bilo potrebno ponovno omogočiti in jih še nadgraditi.

Iniciativa mestni zbor
Delovna skupina za proračun

pdf dokument