Zbori SČS in SKS v Mariboru


DELO SE SPET NADALJUJE!

Po poletnem premoru se v septembru spet začenjajo zbori samoorganiziranih četrtnih in krajevnih skupnosti (SČS in SKS), ki ob pomoči Iniciative mestni zbor (IMZ) v Mariboru v enajstih mestnih četrtih in krajevnih skupnostih potekajo že tretje leto.

Tako kot februarja 2013 ga tudi zdaj začenjajo v SČS Nova vas, kjer bo v četrtek, 3. septembra, ob 18.00 v dvorani MČ Nova vas na Radvanjski 65, potekal že 48. zbor aktivnih Novovaščanov.

Med poletjem si popolnega počitka nismo privoščili. Delovale so delovne skupine znotraj SČS in SKS, deloval je Samoorganiziran svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin (SSVUJD) Civilni nadzor, predvsem pa so v IMZ intenzivno pripravljali vse potrebno za pilotni projekt participatornega proračuna, to je projekt, katerega pobudniki so bili v IMZ in skupini Odločaj o mestu. Gre za način soodločanja prebivalcev pri porabi investicijskega dela proračuna in sicer tako, da o delu teh sredstev prebivalci sami podajo predloge, kaj se bo v njihovi MČ ali KS v naslednjem letu izvajalo ter izglasujejo med prejetimi predlogi prioritetno listo. Mestni svet za proračunsko leto določi višino sredstev, namenjenih participatornemu proračunu in se istočasno zaveže, da bodo dejansko izvedeni predlogi prebivalcev po vrstnem redu, kot je bil izglasovan. Na občini je bila za ta projekt spomladi  ustanovljena skupna delovna skupina Odbora za lokalno samoupravo, strokovnih delavcev občinske uprave in IMZ, ki  je po preverjanju pripravljenosti za sodelovanje po MČ in KS odločila, da bo pilotni projekt zbiranja predlogov, glasovanje o prioritetah in izvedba za leto 2016, izveden v MČ Radvanje.

Delovna skupina za lokalno samoupravo, ki jo sestavljajo predstavniki SČS in SKS ter aktivisti IMZ, pa je že junija poslala predlog sprememb Poslovnika mestnega sveta vsem svetniškim skupinam mestnega sveta. Spremembe se predvsem nanašajo na postopek sprejemanja proračuna MO Maribor ter na ponovno uvedbo javne razprave, saj je v veljavnem poslovniku javnost skoraj povsem izključena, pa tudi mestni svetniki (vsaj opozicijski) se lahko le z amandmaji odzovejo na že pripravljen predlog, ne morejo ga pa sooblikovati. V delovni skupini zato upajo in pričakujejo, da bo že na prvi jesenski seji mestnega sveta vsaj katera od svetniških skupin vložila predlagane  spremembe poslovnika v postopek.