IZJAVA ZA JAVNOST SSVUJD, 1. 2. 2017


ELABORAT ODVAJANJA ODPADNE 2017 - TRETJIČ!

Samoorganizirani svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin Maribor (v nadaljevanju SSVUJD) se zaradi Nigradovega ELABORATA ODVAJANJA ODPADNE VODE NA OBMOČJU MESTNE OBČINE MARIBOR za leto 2017 (v nadaljevanju: Elaborat) še tretjič v dobrih šestih mesecih obrača na mariborsko javnost in mestne svetnike.

Člani SSVUJD ne razumemo, kako so lahko župan, direktor mestne uprave in vodja Urada za komunalo, promet in prostor kljub opozorilom, da gre pri predlogu Elaborata za kršitev Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih javnih služb varstva okolja (v nadaljevanju: Uredba o cenah), Elaborat s takšno vsebino posredovali mestnemu svetu v potrditev. Mestni svet je imel možnost, da na osnovi naših konkretnih opozoril Elaborat zavrne ali pa zahteva uskladitev Elaborata z Uredbo, pa tega ni storil. Po našem vedenju je zgolj deset mestnih svetnikov odločilo, da bomo uporabniki Nigradovih storitev v bodoče plačevali več, obenem pa bomo večinsko nezakonito diskriminirani.

Mestni svet je v Elaboratu za leto 2017 nepravilno določil cene za stavbe, s katerih se komunalna odpadna voda odvaja v greznice in v male komunalne čistilne naprave. Te cene niso določene skladno z Uredbo o cenah (Uradni list RS št. 87/2012, 109/2012). Tretji in četrti odstavek 21. člena Uredbe o cenah namreč določata, da se predračunska cena opravljanja teh storitev uporabnikom obračunava glede na dobavljeno količino pitne vode. V Elaboratu pa je določeno, da se odvoz odpadne vode in grezničnih usedlin obračuna po količini odpeljane greznične vsebine.

Zaračunavanje nepravilno določene cene za stavbe, iz katerih se komunalna odpadna voda odvaja v greznice in v male komunalne čistilne naprave, ima naslednje posledice:

  • Povečano je onesnaževanje podtalnice, ker nekateri lastniki greznic, zaradi visoke cene enkratnega odvoza, naročijo odvoz nepooblaščenim prevoznikom, ki zaradi nižjih stroškov vsebino izlijejo v okolje. Pogosto tudi iz greznice nezakonito spuščajo odpadno vodo v obcestni jarek ali bližnji potok. Zaradi tega Uredba o cenah predpisuje zaračunavanje odvoza greznične vsebine glede na dobavljeno količino pitne vode enako kot za objekte, ki so priključeni na kanalizacijsko omrežje. Izvajalec javne službe pa mora greznice, brez posebnega naročila lastnikov, redno prazniti po programu, ki ga mora javno objaviti, ter uporabnike pred vsakim odvozom tudi pisno obvestiti.
  • Vsi uporabniki storitve odvajanja odpadnih vod niso enakovredno obravnavani, saj se omrežnina lastnikom greznic in malih čistilnih naprav (v nasprotju z Uredbo) ne zaračunava, cena storitve pa se s sprejemom Elaborata zanje ni povišala.
  • Zaradi tega tudi cena za odvajanje odpadnih vod iz objektov, ki so priključeni na kanalizacijsko omrežje, ni določena skladno z Uredbo o cenah, ker je prikazana manjša celotna količina opravljenih storitev, kar v izračunu zanje poviša ceno.  Tako je cena za odvajanje odpadnih vod iz objektov, ki so priključeni na kanalizacijsko omrežje višja zaradi nepravilnega obračunavanja za stavbe iz katerih se komunalna odpadna voda odvaja v greznice in v male komunalne čistilne naprave.

SSVUJD, zaradi stanja v podjetju Nigrad, posebej opozarja na veliko verjetnost nenamenskosti porabe sredstev zbranih iz naslova kanalščine. Sprašujemo, kdo v občini je, zaradi že večkrat dokazane (ne)pripravljenosti in (ne)usposobljenosti občinskih organov, sploh dovolj kompetenten nadzorovati namenskost porabe sredstev, zbranih iz naslova kanalščine.

SSVUJD prav tako opozarja, da bo z uvedbo omrežnine v mestni proračun priteklo na letni ravni precej denarja, ki mora biti izključno porabljen za obnovo in širjenje kanalizacijskega omrežja. Županu in mestnemu svetu, kot najodgovornejšima organoma občine, postavljamo enostavno vprašanje: »Kako boste zagotovili transparentno in namensko porabo sredstev, zbranih z omrežnino?«

SSVUJD je že nekajkrat opozoril, da je v strukturi cene kanalščine največja obremenitev uporabnikov cena čiščenja odpadnih vod, ki je  določena v koncesijski pogodbi s podjetjem Aquasistems. Zaradi tega zahtevamo od župana in mestnega sveta, ki sta najodgovornejša organa v mestu, da se do tega problema nemudoma opredelita in sprožita postopek za znižanje cene in obenem pripravita vse potrebno za trenutek, ko se bo koncesijska pogodba iztekla. Nesprejemljivo je namreč, da koncesionar ustvarja enormne dobičke na račun porabnikov njegovih storitev, sam pa nič ne prispeva za izboljšanje stanja na infrastrukturi mestne kanalizacije.