Zbor SČS Tabor, 26. 7. 2017


OBNOVA CESTE ZMAGE Z OHRANITVIJO OBSTOJEČEGA DREVOREDA
LIP NE DAMO, MESTNO OBLAST PA Z LAHKOTO!

V sredo, 26. julija, se je kljub poletnem zborovskem premoru na zboru SČS Tabor sestala množica zainteresiranih v zgodbi prenove Ceste zmage, ki je bila osrednja točka zbora. Udeleženi o se seznanili z odgovorom, ki so ga z Občine prejeli na izraženo zahtevo, da se prebivalkam in prebivalcem javno predstavi projekt celovite obnove Ceste zmage, saj javna razgrnitev ni bila nikoli izvedena. V odgovoru Občina navaja, da razgrnitve ne bo, saj je v načrtu le seznanitev s potekom izvedbe, ki bi jo naj opravili pred začetkom obnovitvenih del. Nezadovoljni z odgovorom so se udeleženi odločili, da razgrnitev zahtevajo še enkrat, saj so prepričani, da imajo kot zainteresirana javnost pravico razpravljati o vsebini projekta, ne pa da so o posegih v življenjsko okolje zgolj obveščeni.

Še toliko bolj je to potrebno, so prepričani udeleženi, ker so bile pri pripravi projekta ugotovljene številne postopkovne nepravilnosti. Te se nanašajo predvsem na postopke, ki so jih pripravljavci (tako se zdi) zaobšli z namenom, da bi lahko brez pretresov posekali celoten lipov drevored, ki že 90 let krasi cesto zmege, česar pa veliko število tamkajšnjih prebivalcev ni pripravljeno dopustiti.

Žal se na zboru ni pojavil ne iniciator niti kdo drug, ki je sodeloval v zbiranju podpisov za celovito obnovo Ceste zmage, vključno s posekom drevoreda, da bi lahko udeleženi soočili mnenja. Zato ostaja v zvezi z omenjeno problematiko znano le to, da se je podpise zbiralo na način, ki prebivalcem, ki so bili nagovorjeni, ni zagotavljal celovite informiranosti o problematiki - še več, nagovarjanje je bilo po besedah prebivalcev zavajujoče.

Udeleženi na tokratnem zboru so tudi sklenili, da o zapletih pri projektu obnove Ceste zmage seznanijo tudi mestne svetnice in svetnike. Spodaj objavljamo celotno besedilo, ki so ga na mestni svet MOM naslovili z zbora SČS Tabor:


Mestni svet Mestne občine Maribor
Ulica heroja Staneta 1
2000 Maribor

Maribor, 31. 7. 2017

Obnova Ceste zmage – seznanitev s postopki

Spoštovani svetnice in svetniki Mestnega sveta Mestne občine Maribor!

Udeleženi na zboru samoorganizirane četrtne skupnosti (SČS) Tabor, 26. 7. 2017, smo sklenili, da vas, izvoljene predstavnike občank in občanov, seznanimo s postopki v zvezi z investicijskim projektom celovite prenove Ceste zmage, ker smo prepričani, da z vsemi niste objektivno seznanjeni, čeprav ste v njih sodelovali. Z informacijami v zvezi s tem pristojni manipulirajo, zato se v javnosti ustvarja vtis, da skupina posameznikov zavira prepotrebno obnovo, kar pa je daleč od našega resničnega prizadevanja. Ponavljamo: želimo obnovo Ceste zmage, vendar na način, da se ohranijo zdrava drevesa lipovega drevoreda.   Žal so se projekta pristojni lotili na povsem nesprejemljiv način, s popolno izključitvijo zainteresirane javnosti, kar postaja v MOM tudi sicer običajna praksa. Vse skupaj povzroča revolt in, žal, zavira prepotrebne projekte, krivda pa se vali na občane, ki se takim praksam uprejo.

Povzemamo potek.

Projekt je pripravljalo projektantsko podjetje Lineal in ga že v osnovi zastavilo tako, da se na za obnovo predvidenem odseku med Metelkovo in Pariške komune na Cesti zmage zamenja celoten, 90-let star lipov drevored.

Na MČ Tabor je bil s strani MOM poslan zahtevek za izdajo soglasja za zamenjavo drevoreda. Kdaj je bil poslan in kdo ga je poslal, nimamo podatkov, vendar zapisnik 7. redne seje sveta MČ Tabor, 7. 4. 2016, navaja sledeče:
»Predsednik pove,da ima Urad za komunalo, promet in prostor Mestne občine Maribor v planu ureditev drevoreda na Cesti zmage in želijo potrditev mestne četrti. Pove, da je mestna četrt soglasje že dala, saj je bilo nujno potrebno. Predlaga sklep:
Sklep 12-7RS/2016: Svet Mestne četrti Tabor sprejme sklep, da potrdi zamenjavo drevoreda na Cesti zmage.
Na podlagi izida glasovanja (10 ZA 0 proti) je bilo ugotovljeno, DA JE SKLEP SPREJET

Zapis citiramo v celoti, saj je ta sklep podlaga, s katerim pristojni dokazujejo, da je bila o projektu javnost seznanjena, da je bilo s tem zadoščeno zakonski zahtevi po javni obravnavi pri pripravi in sprejemu projekta. Pa razprave niti na seji Sveta MČ Tabor ni bilo in se tega, da so o tem sploh odločali, niti na seji prisotni svetnik sveta MČ ne spomni.

Tudi mestni svetnice in svetniki o projektu niste razpravljali, saj ste DIIP sprejeli na julijski, 13. dopisni seji: Mestni svet Mestne občine Maribor sprejme dokument identifikacije investicijskega projekta - DIIP, za projekt Ureditev Ceste zmage v Mariboru.
Mestni svet Mestne občine Maribor potrdi odprtje nove NRP znotraj proračunske postavke PP 153108 Ureditev Ceste zmage. Dodatna sredstva v višini 150.000 EUR za leto 2016 se prerazporedijo iz PP 151118 - Gradnja in obnova kanalizacijskega omrežja NRP OB070-07-0104. Vrednost projekta v 2016 se uskladi v skupni višini 170.000 EUR.

Dokončno ste v okviru 24. (proračunske) seje potrdili investicijski program za ureditev Ceste zmage marca letos. Brez vsebinske razprave. Tako je tudi informacija o predvidenem masakru lip dosegla večino prebivalcev Ceste zmage in drugo zainteresirano javnost šele letošnjo pomlad.

Ko so občani, ki jim je mar ohranjanje zelenih površin v mestu, saj se zavedajo koristi, ki jih posamično odraslo drevo ima za življenje človeka v urbanem okolju in kakšne bi bile posledice, ki bi jih okolju in prebivalcem povzročil posek 92 takih dreves, dvignili glas proti, so se začele manipulacije, ki jih navajamo v nadaljevanju.

24. maja letos so na sestanku Delovne skupine (DS) za drevesa (predstavniki iz SČS Tabor, Magdalena, Nova vas, Center in Ivan Cankar) na Uradu za komunalo, promet in prostor (UKPP) opozorili prisotne projektante, krajinskega arhitekta ter g. Klinca in g. Dolenca z UKPP, da je pri pripravi investicijskega projekta izostala vsa javna razprava, da ni arboristične ocene stanja drevoreda in tudi ne soglasja Zavoda za varstvo kulturne dediščine (ZVKD), ker del zadevnega drevoreda poteka po zaščiteni Vurnikovi delavski koloniji. Prisotni so odgovorili le, da:
- MČ Tabor je soglasje izdala s sklepom Sveta MČ (g. Klinc)
- Arboristična ocena je bila izdelana v letu 2015 (g. Klinc)
Namesto odgovora v zvezi z mnenjem ZVKD pa so se prisotni samo spogledali.

Kako je potekala izdaja soglasja Sveta MČ Tabor, smo opisali že zgoraj, arboristka Tanja Grmovšek pa je javno zanikala izdelavo ocene stanja dreves (nedovoljeno je bila uporabljena njena ocena o stanju dreves po žledolomu). ZVKD so se projektanti in MOM očitno želeli kar izogniti, saj so poslali zahtevo za izdajo soglasja šele dan po tukaj omenjenem sestanku, torej 25. maja.

Na naše dodatno vprašanje, zakaj ni bilo javne razgrnitve projekta, smo dobili pomenljiv odgovor, da »skušamo debirokratizirati postopke, ker jih javne razprave samo zavlečejo« (g. Medved, Lineal).

Še isti dan, 24. 5. 2017, so udeleženi na zboru SČS Tabor o problematiki razpravljali in sprejeli sklep, da zahtevajo javno razgrnitev projekta obnove Ceste zmage, skupaj z argumenti, zakaj dreves ni možno ohraniti (arboristično oceno). Razgrnitev naj se izvede na MČ Tabor. Z MČ so v odgovoru zapisali le, da so zahtevo krajanov posredovali naprej. Enak odgovor so dobili tudi, ko so svojo zahtevo še enkrat izrazili. Si je pa nekaj več besed zaslužila administratorka spletne pošte zbora SČS Tabor, ki ji je podpredsednica sveta MČ Tabor, Marina Svečko, v odgovoru razložila, da je bilo o projektu prenove Ceste zmage govora celo na slavnostni seji Sveta MČ Tabor, pa ni bilo nobenih vprašanj in pripomb. Žal - da bo govora o prenovi Ceste zmage na vabilu za to sejo ni bilo zapisano, pa tudi tisti, ki so se slavnostne seje udeležili, predstavitve in pogovora o Cesti zmage niso zasledili.

Zaradi neodzivnosti svoje ožje lokalne skupnosti so udeleženci z zbora SČS Tabor 13. 7. poslali neposredno na UKPP in župana zahtevo, da se razgrnitev opravi najkasneje do konca meseca. Ogovor župana citiramo: »Spoštovani, projekt obnove Ceste zmage je že bil predstavljen v MČ Tabor in ni potrebe po dodatnih predstavitvah. Pozdrav. Andrej Fištravec, župan«.
Nekoliko obširnejši odgovor je prišel s strani občinske službe za odnose z javnostmi dan kasneje. Aljoša Kirič iz omenjene službe je zapisal odgovore na zastavljena vprašanja v zvezi z obnovo električnih in komunikacijskih vodov ter z oplaščanjem kanalizacijskih vodov, v zvezi z zahtevano razgrnitvijo projekta pa je zapisal:
»V okviru celostne prenove Ceste zmage je pred pričetkom del predviden sklic stanovalcev Ceste zmage na katerem se bodo s strani projektantov in izvajalcev prenove Ceste zmage, seznanili s potekom del. Na sklic stanovalcev, ki bo potekal v MČ Tabor, bo povabljen tudi odgovorni krajinski arhitekt, ki bo predstavil načrt krajinske ureditve drevesnega fonda na Cesti zmage.«

Prepričani smo, da navedeno dovolj dobro ilustrira ignorantski odnos odločevalcev na MOM do občanov (in tudi do vas, svetnic in svetnikov MS MOM) ter vztrajno izločanje javnosti iz postopkov. V postopke pa se ne vključuje niti strokovne javnosti, ali pa se jo vključi le po potrebi, in kadar so njihove ocene v skladu z željami odločevalcev. Nasprotna mnenja so javnosti nedostopna.

Tako se na uradno zahtevo po vpogledu v arboristično poročilo, ki jo je podal prebivalec s Ceste zmage, z UKPP sploh niso odzvali. Zato je bilo treba dovoljenje za vpogled poiskati drugje. V tem poročilu namreč piše, da je preko 60 % za posek predvidenih lip zdravih, in da v drevoredu že zdaj manjka preko dvajset dreves. Hitro je moč izračunati, kako bi se okrnil drevesni fond, če bi obveljala v projektu sprva načrtovana vnovična zasaditev zgolj 74 dreves. Vse koristi, ki jih ima družba od drevoreda v obsegu kot je ta sedaj, tako ne bi bile nikoli ponovno dosežene. Vseh koristi - kot je proizvodnje kisika, čiščenja zraka, blažitev vremenskih ekstremov (temperature, vetra) - pa bi bilo ob zamenjavi drevoreda oropanih nekaj naslednjih generacij prebivalcev, saj drevesa niti približno ne zrasejo čez noč.

Tudi zamenjana drevesa pa bodo imela korenine, ki bodo »načenjale asfalt in ogrožale infrastrukturo«, kar kot argument navajajo tisti, ki podpirajo obnovo Ceste s popolnim posekom. Za kakovostno in ustrezno zaščito koreninskih sistemov novo zasajenih dreves namreč spet ni denarja (izjava krajinskega arhitekta na zgoraj omenjenem sestanku na UKPP), čeprav je bilo kasneje s projekta kot višek sredstev drugam prenesenih oz. odvzetih 209.000 EUR. Tudi to odločitev ste sprejeli na dopisni seji, na redni seji pa ste nato odločali le še o znižanju vrednosti projekta. Dušanu Batiču, udeležencu zbora SČS Tabor, ki je bil takrat na seji MS MOM tudi prisoten, ste sicer dovolili, da je o pomislekih v zvezi s tem načel razpravo, nihče pa mu ni stopil v bran, ko ga je župan ob prvi omembi pojma »drevesa« grobo ustavil in mu odvzel besedo.
g. Batič pa je želel le opozoriti, da bodo zdrava drevesa padla prav zaradi nižjih stroškov izvedbe. Ohranjanje koreninskega sistema in s tem ohranjanje zdravih dreves namreč pomeni, da bi bilo treba nekatera dela pač opraviti ročno in z večjo skrbnostjo. In o tem odgovorni prav tako zavajajo javnost, namreč, da se ob tako korenitem posegu lip ne da zaščititi. Vseskozi poudarjajo, da bodo obnovljeni vsi infrastrukturni vodi, pa se ne bo menjal niti glavni kanalizacijski vod, temveč bo ta le oplaščen, kar po naši laični presoji bistveno zmanjša potreben izkop.

V lanski opozorilni akciji SČS Tabor, Magdalena, Nova vas, Koroška vrata ter Center in Ivan Cankar Nekoč je tukaj raslo drevo, s katero smo opozorili na zaskrbljujoče krčenje in slabšanje stanja drevesnega fonda v občini, smo v izjavi za javnost povzeli oceno evropskega združenja arboristov, po kateri odraslo, vsaj 20 metrov visoko drevo, s krošnjo premera 12 metrov, v enem sončnem dnevu predela 9400 litrov oz. 18 kilogramov ogljikovega dioksida, prečisti  tudi do 36.000 kubičnih metrov zraka in filtrira škodljive delce, kot so npr. toliko omenjani delci PM10. Iz takega drevesa izhlapi še do 400 litrov vode na dan, s čimer se hladi ozračje. S fotosintezo takšno drevo dnevno proizvede 13 kilogramov kisika in tako zadovolji dnevne dihalne potrebe 10 ljudi. Ob tem pa črpa še meteorne vode ter blaži sunke vetra. Če takšno drevo posekamo, bi morali, da bi ohranili obstoječe stanje, namesto takega drevesa posaditi 2000 mladih dreves z volumnom krošnje 1 kubični meter. To bi nas stalo okoli 150.000 evrov (Evropski svet za arboristiko – EAC, 2008).

Lipe, ki jih namerava MOM posekati na Cesti zmage, res ne dosegajo kapacitete zgoraj primerjanega drevesa, a če zagotavlja vsako vsaj polovico navedenih koristi, z odstranitvijo 92 dreves nastane  nepopravljiva škoda. Če prištejemo še 12 odraslih padlih dreves na bližnji Fochovi in vsa preostala drevesa, ki v Mariboru po poseku niso bila nadomeščena - teh pa je več kot 1000, verjamemo, da se boste strinjali, da je skrajni čas, da rečemo: DREVES NE DAMO! Drugačna rešitev je možna.

Zbor samoorganizirane četrtne skupnosti Tabor


Na zboru, ki si je odločil tudi za direktno akcijo (na sliki), je pogovor stekel tudi o sosednji Fochevi ulici, na kateri je bilo lani posekanih deset in več zdravih dreves, udeleženi stanovalec pa je že poročal o negativnih posledicah, ki jih stanovalci zaradi tega čutijo. Zbor je sklenil, da o specifikah poseka pridobijo uradne informacije, tudi o tem, zakaj ta del ulice ostaja gol, brez nadomestne zasaditve.

Na Taboru se spet srečajo to sredo, 9. avgusta, zaradi počitnic v nadomestnem prostoru v Infopeki, Ob železnici 16.

***

ODZIVI:
Večer, 26. 5. 2017 >> Igor Selan >> Na Cesti zmage bi podrli 92 lip
Večer, 31. 5. 2017 >> Pismo bralcev >> Na Cesti zmage bi podrli 92 lip (2)

Večer, 29. 6. 2017 >> Igor Selan >> Drevored na Cesti zmage: Večina dreves je vitalnih. In zdaj?
Večer, 12. 7. 2017 >> Igor Selan >> Cesta zmage: Občina pristala na kompromis
Večer, 25. 7. 2017 >> Igor Selan >> Stanovalci Ceste zmage so razdeljeni: Civilna proti civilni
Večer, 29. 7. 2017 >> Igor Selan >> Cesta zmage: Vsaj 29 lip je treba ohraniti

Večer, 20. 7. 2017 >> Pisma bralcev >> Lipa zelenela je (klikni na sliko, da se poveča)

23. 7. 2017 >> Objava na FB strani Andreja Fištravca >> Posredovan dopis in podpisi s strani Civilne iniciative za popolno in sodobno prenovo drevoreda na cesti zmage (dokument iniciative je prikazan kot slike pod objavo, s klikom se te povečajo)

25. 7. 2017 >> Objava na FB strani Drevored na Cesti zmage >> Odgovor na objavo Andreja Fištravca na njegovi FB strani (s klikom na objavljeni sliki se ti povečata)