Javno pismo direktorju mestne uprave MOM s strani Delovne skupine za okolje, SČS Nova vas


Delovna skupina za okolje Samoorganizirane četrtne skupnosti Nova vas se od lanskega poletja trudi, da bi se sprejel odlok o javnem redu in miru, s katerim bi postavili minimalne standarde o tem, kako bi naj se skrbelo za javno in zasebno lastnino v mestu, da ta ne bi kazila podobe mesta in ne bi predstavljala nevarnosti za sleherno živo bitje, ki se po mestu giba. Kot je že v navadi, ostajajo ušesa pristojnih gluha, zato se je delovna skupina odločila, da bo nadalje o tej problematiki komunicirala tako, da bo vanjo vključena javnost. V nadaljevanju si lahko preberete javno pismo, ki naslavlja trenutnega direktorja občinske uprave MOM, Bojana Babiča.

 

MO Maribor
Direktor MU g. Bojan Babič

Maribor, 17. 2. 2015

Javno pismo: Kronologija neke pobude

Spoštovani!

Ste tretji direktor MU, ki mu pišemo v zvezi s pobudo zbora samo organizirane četrtne skupnosti (SČS) Nova vas, da Mestni svet MO Maribor sprejme odlok o javnem redu in miru. Ker smo prepričani, da menjava v vodstvu ne more opravičiti neodzivanja uradnikov, tokrat pismo tudi objavljamo na internetni in FB strani Iniciative mestni zbor. Menimo namreč, da je kronologija neke pobude, ki jo v nadaljevanju podajamo, precej nazoren prikaz delovanja nekaterih uradov in služb v MO Maribor (ne vseh, saj je sodelovanje z nekaterimi dobro).

24.6.2014 je bilo poslan spodnji dopis županu dr. Andreju Fištravcu s pobudo, da MS sprejme odlok o JRM


Iniciativa mestni zbor – Samoorganizirana četrtna skupnost Nova vas - Delovna skupina  za okolje

Maribor, 24.6.2014

Mestna občina Maribor
Župan dr. Andrej Fištravec
Za Mestni svet
Ulica heroja Staneta 1
2000 Maribor

Zadeva: ODLOK O JAVNEM REDU IN MIRU

V okviru samoorganizirane četrtne skupnosti Nova vas deluje delovna skupina za okolje, ki v MČ Nova vas opaža vrsto nepravilnosti predvsem v zvezi z neodgovornim obnašanjem lastnikov nepremičnin, ki ne poskrbijo za primerno urejenost svoje lastnine.
Veliko je primerov, ko žive meje, drevje in grmičevje nevarno zakrivajo pogled voznikov v križiščih, ovirajo  pešce na pločnikih ali pa polomljene veje celo ogrožajo njihovo življenje in zdravje. Prav tako neurejene fasade ali podirajoče stavbe kazijo videz mesta. Pozimi prenekateri pločniki  ostajajo neočiščeni, poledeneli in nevarni.
Ker v MOM ni sprejet odlok o javnem redu in miru, ki bi dajal podlago za ukrepanje v vseh takih primerih, najti pa je ni niti v drugih predpisih, ostajamo le nemočni opazovalci.
Pozivamo mestni svet, da končno sprejme, kot so to storile že mnoge občine pred njim, odlok o javnem redu in miru, ki bo omogočil ukrepanje v primerih tako neodgovornega ravnanja.

DS za okolje:
Cilka Šušteršič, Rosana Balažic, Marjan Brumec, Božo Rat, Jernej Šorli


24.6.2014 smo enak dopis poslali Jadranki Barbarič, mestni svetnici iz MČ Nova vas.

Na 39. seji MS, 14. 7. 2014, je gospa pobudo predstavila, nismo pa dobili od nje nobene povratne informacije. Informacije smo poiskali na spletu in na osnovi teh 16.10.2014  poslali dopisdirektorju MU g. Marku Žuli.


IMZ – SČS NOVA VAS - Delovna skupina za okolje                                                                 

Maribor, 16.10.2014

MO Maribor
Direktor mestne uprave g. Marko Žula

Zadeva: ODLOK O JAVNEM REDU IN MIRU

Na 39. seji Mestnega sveta je svetnica ga. Jadranka Barbarič predstavila pobudo Samoorganizirane četrtne skupnosti Nova vas, da MO Maribor končno sprejme odlok o javnem redu in miru, ki bi rešil oz. podal možnost za ukrepanje v  primerih  neodgovornega ravnanja  lastnikov nepremičnin, ki bodisi  ogrožajo varnost sokrajanov ali pa kazijo videz mesta. Z odlokom bi lahko uredili tudi prenekatero težavo v zvezi s hrupom, onesnaževanjem, varovanjem zdravja ljudi ipd.
Mestni svet je pobudo posredoval Medobčinskemu uradu za varstvo okolja in ohranjanje narave, ki  mu je,  po informacijah na spletu, odgovoril 23.7.2014. V odgovoru urad navaja, da je bil na kolegiju pri vas dne 15.7. sprejet sklep ,da se imenuje delovna skupina, ki naj preuči vsebine, ki  bi jih naj vseboval odlok in pripravi gradivo za Mestni svet.
Kot pobudniki, ki smo 24.6. pobudo naslovili tudi na župana dr. Andreja Fištravca, nismo do današnjega  32. zbora SČS Nova vas,  dobili nobenega odgovora. Ker je tudi od sestanka, ki ga v odgovoru navaja Medobčinski urad za varstvo okolja in ohranjanje narave, preteklo že tri mesece, udeleženci zbora sprašujemo:

  • Ali je delovna skupina ustanovljena ? Če je, v kakšni sestavi, če ni , zakaj ne oz. kdaj bo?
  • Ali je predvideno, da h pripravi odloka povabite tudi predstavnike zainteresirane javnosti?

V predvolilni kampanji za župana in člane Mestnega sveta so na soočenjih kandidati skoraj brez izjeme poudarjali pomen sodelovanja prebivalcev Maribora pri odločanju o skupnih zadevah, pa tudi pomen informiranja prebivalcev o skupnih zadevah. Naše dosedanje izkušnje so s tem v zvezi žal drugačne od obljubljenega.  Pobudo, ki smo jo v zvezi z odlokom o JRM dali udeleženci  zborov v SČS Nova vas županu, le ta ni posredoval Mestnemu svetu, niti ni podal obrazložitve,  zakaj ne. Mestna svetnica, ki smo ji tudi poslali pobudo, pa je to sicer posredovala naprej, ni pa se ji zdelo pomembno obvestiti zbor, kako je z realizacijo pobude. Upamo, da se bodo prakse v bodoče  spremenile saj želimo pri pomembnih dokumentih aktivno sodelovati, zato pričakujemo, da boste predstavnika(e) SČS in SKS (samorganizirana krajevna skupnost) povabili k sodelovanju v delovni skupini. 

V pričakovanju čim prejšnjega odgovora vas lepo pozdravljamo.

Delovna skupina za okolje pri SČS Nova vas: Rosana Balažič, Marjan Brumec, Cilka Šušteršič


Ker odgovora nismo dobili, v vmesnem času pa se je zamenjalo tudi vodstvo MU, smo 29. 11. 2014 novemu direktorju, g. Damjanu Lahu poslali dopis z enako vsebino.


Maribor, 25. 11. 2014

Mestna občina Maribor
Direktor mestne uprave
g. Damjan Lah                                                                                  

Spoštovani!

Dne 20. 10. letos smo vašemu predhodniku g. Marku Žuli poslali spodnji dopis:

Na 39. seji Mestnega sveta je svetnica ga. Jadranka Barbarič predstavila pobudo Samoorganizirane četrtne skupnosti Nova vas, da MO Maribor končno sprejme odlok o javnem redu in miru, ki bi rešil oz. podal možnost za ukrepanje v  primerih  neodgovornega ravnanja  lastnikov nepremičnin, ki bodisi  ogrožajo varnost sokrajanov ali pa kazijo videz mesta. Z odlokom bi lahko uredili tudi prenekatero težavo v zvezi s hrupom, onesnaževanjem, varovanjem zdravja ljudi ipd.
Mestni svet je pobudo posredoval Medobčinskemu uradu za varstvo okolja in ohranjanje narave, ki  mu je,  po informacijah na spletu, odgovoril 23.7.2014. V odgovoru urad navaja, da je bil na kolegiju pri vas dne 15.7. sprejet sklep ,da se imenuje delovna skupina, ki naj preuči vsebine, ki  bi jih naj vseboval odlok in pripravi gradivo za Mestni svet.
Kot pobudniki, ki smo 24.6. pobudo naslovili tudi na župana dr. Andreja Fištravca, nismo do današnjega  32. zbora SČS Nova vas,  dobili nobenega odgovora. Ker je tudi od sestanka, ki ga v odgovoru navaja Medobčinski urad za varstvo okolja in ohranjanje narave, preteklo že tri mesece, udeleženci zbora sprašujemo:

  • Ali je delovna skupina ustanovljena ? Če je, v kakšni sestavi, če ni , zakaj ne oz. kdaj bo?
  • Ali je predvideno, da h pripravi odloka povabite tudi predstavnike zainteresirane javnosti?

V predvolilni kampanji za župana in člane Mestnega sveta so na soočenjih kandidati skoraj brez izjeme poudarjali pomen sodelovanja prebivalcev Maribora pri odločanju o skupnih zadevah, pa tudi pomen informiranja prebivalcev o skupnih zadevah. Naše dosedanje izkušnje so s tem v zvezi žal drugačne od obljubljenega.  Pobudo, ki smo jo v zvezi z odlokom o JRM dali udeleženci  zborov v SČS Nova vas županu, le ta ni posredoval Mestnemu svetu, niti ni podal obrazložitve,  zakaj ne. Mestna svetnica, ki smo ji tudi poslali pobudo, pa je to sicer posredovala naprej, ni pa se ji zdelo pomembno obvestiti zbor, kako je z realizacijo pobude. Upamo, da se bodo prakse v bodoče  spremenile, saj želimo pri pomembnih dokumentih aktivno sodelovati, zato pričakujemo, da boste predstavnika(e) SČS in SKS (samorganizirana krajevna skupnost) povabili k sodelovanju v delovni skupini. 

V pričakovanju čim prejšnjega odgovora vas lepo pozdravljamo.

Iskreno upamo, da je odgovor na zastavljena vprašanja izostal le zaradi zamenjave v kabinetu, saj je enomesečni rok v katerem, bi se naj organi odzivali, že potekel. Vprašanja, ki jih zastavljamo ne zahtevajo posebnega truda, zato pričakujemo, da bomo odgovore dobili vsaj do naslednjega zbora (v vmesnem času bodo potekli trije),ki bo 11. decembra, da bomo lahko obvestili udeležence, kako daleč je naša pobuda za sprejem odloka o javnem redu in miru.

Lepo pozdravljeni

Delovna skupina za okolje pri SČS Nova vas: Rosana Balažic, Marjan Brumec, Cilka Šušteršič


Ker se je 4.12.2014 odzval Medobčinski urad za varstvo okolja in narave  (na pismo županu z dne 24. 6. 2014)

2014-12-04 10:56, je Brigita ČANČ napisal

Pozdravljeni,

S strani župana mi je bila odstopljena vaša pobuda za pripravo odloka o javnem redu in miru z zahtevo, da vam odgovorim. Prosim, če mi pošljete stacionarni naslov, na katerega bomo poslali pisni odgovor.

Hvala in lep pozdrav,  

Brigita ČANČ, univ.dipl.inž., spec. Direktorica
Medobčinski urad za varstvo okolja in ohranjanje narave
Slovenska ul. 40, 2000 Maribor
tel. št.: 02/2201-444, GSM: 041 369717, fax: 02/2201-686;
email:
brigita.canc@maribor.si

smo 9.12. 2014 poslali odgovor:

Zadeva:Re: FW: Odlok o javnem redu in miru
Datum:2014-12-09 18:30
Pošiljatelj:
nova.vas@imz-maribor.org
Prejemnik:Brigita ČANČ <brigita.canc@maribor.si

Pozdravljeni,

Prosim, če vaš odgovor pošljete na:
ga. Cilka Šušteršič, Igriška ul. 83, 2000 Maribor

Hvala lepa.

Lep pozdrav, Gregor Balažic

Od takrat smo potrpežljivo čakali na obljubljen pismeni odgovor Medobčinskega urada za varstvo okolja in ohranjanja narave, ki ga pa tudi po pretečenih dveh mesecih nismo dočakali.
Ne le to, da smo še vedno trdno prepričani, da bi s primernim odlokom o JRM lahko rešili marsikatero težavo na katero opozarjajo udeleženci zborov SČS in SKS (problemi se, po informacijah na drugih zborih, ne pojavljajo le v Novi vasi), prepričani smo tudi, da je tak odnos do prebivalcev Maribora skrajno neprimeren in ponižujoč, kaže pa tudi na to, da se v občinski upravi še vedno prenekateri uradnik ne zaveda, da je on v službi občanov in ne obratno.

V upanju, da bomo končno le dočakali odgovor na zastavljena vprašanja, vas lepo pozdravljamo.

Odgovor pošljite na naslov:
Iniciativa mestni zbor, Smoorganizirana četrtna skupnost Nova vas
Tkalski prehod 4
2000 Maribor

Delovna skupina za okolje pri SČS Nova vas: Rosana Balažic, Marjan Brumec, Cilka Šušteršič