Javni poziv
za podaljšanje javne razprave o Občinskem prostorskem načrtu 
ter spremenjen način izvedbe javnih predstavitev

Javna razprava o dopolnjenem osnutku Občinskega prostorskega načrta za Mestno občino Maribor je v polnem teku. Izkušnja javne predstavitve OPN ter izmenjava mnenj s predstavniki stroke in aktivnimi udeleženci zborov samoorganiziranih četrtnih in krajevnih skupnosti nas je spodbudila, da se javno oglasimo s pobudo, ki smo jo zapisali v nadaljevanju.

Zaradi obsežnosti in zahtevnosti gradiva, ki sestavlja OPN, ocenjujemo, da je razpoložljivega časa za preučevanje gradiva in oblikovanje pripomb ter predlogov, premalo. Zato Mestno občino Maribor pozivamo, da čas javne razprave podaljša do jeseni, vsaj do sredine septembra.

Hkrati pripravljavce OPN pozivamo, da javne razprave o OPN organizira prav po vseh mestnih četrtih in krajevnih skupnostih. Strokovne službe naj vsebino za vsakokratno javno predstavitev pripravijo tako, da bodo razvidni in razumljivi načrtovani posegi, načrtovani ali pripravljeni projekti ter spremembe v prostoru, ki se nanašajo na posamezno mestno četrt ali krajevno skupnost. Menimo, da bo na tak način dosežena večja preglednost in demokratičnost postopka odločanja in sprejemanja. Ob tem bi veljalo upoštevati še vsebino številnih pobud, ki jih občani in občanke podajajo na portal Izboljšajmo Maribor in skozi proces participativnega proračuna. 

Prepričani smo, da je v interesu občanov in tudi v interesu predlagatelja gradiva, da je javna razprava o tem pomembnem dokumentu čim bolj vsebinska, ne zgolj formalna, ki bi zadostila le zakonski obvezi.

 

Poslano:

  • županu Mestne občine Maribor
  • svetnicam in svetnikom mestnega sveta Mestne občine Maribor
  • predstavnikom medijev