IZJAVA ZA JAVNOST
Samoorganiziranega sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin (SSVUJD)
v zvezi s Predlogom župana Mestne občine Maribor (GMS 411)
za obravnavo na 24. redni seji Mestnega sveta MOM, dne 9. 3. 2017,
o ustanovitvi zavoda Inštitut WCYCLE

Spoštovani!

Proces ustanavljanja podjetij in drugih organizacijskih enot v javnem sektorju se je v MOM  že do sedaj izkazal kot neuspešen in za gospodarjenje z občinskim premoženjem škodljiv. V potrditev tega samo dva primera: Mariborski vodovod je brez vednosti manjšinskih delničarjev ustanovil hčerinsko družbo MID d.o.o, ki je že v stečaju. NIPA d.o.o, hčerinsko podjetje Nigrada in Mariborskega vodovoda, je v letu 2015 »prigospodarilo« 322.700 evrov izgube (podatka za l. 2016 še ni), kar pomeni, da je družba ustanovitveni kapital že porabila. Kljub temu in ne glede na negativno mnenje Računskega sodišča o ustanavljanju hčerinskih družb, se v Mariboru ta proces nadaljuje. Tako je Snaga d.o.o. 2. 2. 2017 ustanovila družbo OPTcycle, okoljska procesna tehnika, družba za raziskave, razvoj in proizvodnjo d.o.o..

Družba OPTcycle ─ Snaga je njena 100-odstotna lastnica ─, je ustanovljena v nasprotju z veljavnimi predpisi, to je, z določili 3. odstavka 6. člena Zakona o gospodarskih družbah. V družbeni pogodbi o ustanovitvi Snage d.o.o. namreč ni določila, da se lahko podjetje ukvarja z ustanavljanjem novih družb. Že sam naziv družbe (raziskave in razvoj) kaže, da gre za podobne dejavnosti, kot bi jih naj izvajal bodoči zavod Inštitut Wcycle, o katerem bo tekla razprava na seji mestnega sveta MOM ta četrtek. Postavljamo vprašanje tudi v zvezi z direktorjem družbe. Gospod Božidar Resnik je bil namreč še pred časom predsednik uprave družbe Kostak, torej družbe, ki je dobavitelj sortirnice, vredne več kot 10 milijonov evrov. Ustanovitveni kapital družbe OPTcycle je zagotovila Snaga d.o.o., ki je v večinski lasti MOM. Ob vprašanju racionalnosti postavljamo tudi vprašanje ali ni bila ta družba ustanovljena mimo družbene pogodbe in brez vednosti vseh ustanoviteljev? Poleg navedenih zakonskih omejitev, je tudi z vidika strokovnega potenciala, s katerim razpolaga Snaga d.o.o., ustanovitev družbe OPTcycle povsem neracionalna.

Mestni svet MOM bo na svoji 24. redni seji, dne 9. 3. 2017, odločal o ustanovitvi Zavoda Inštitut Wcycle Maribor, inštitut za krožno gospodarstvo. Ustanovitev Zavoda Inštitut Wcycle Maribor ─ inštitut za krožno gospodarstvo, ki naj bi, kakor pravi  Akt o ustanovitvi, opravljal usmerjanje raziskovalnih in investicijskih dejavnosti, iskal partnerje in vire financiranja ter zagotavljanje tehnične, pravne in finančne pomoči, je nepotrebna, zakonsko sporna in še povečuje nepreglednost in neracionalnost trošenja sredstev uporabnikov javnih dobrin.

V SSVUJD-u ugotavljamo:

  1. da dejavnosti, iz katerih izhaja  predmet poslovanja Zavoda Inštitut Wcycle sodijo med dejavnosti gospodarskih javnih služb, zanje pa po Zakonu o gospodarskih javnih službah velja, da: »Strokovno tehnične, organizacijske in razvojne naloge na področju gospodarskih javnih služb opravljajo direkcije, ki se ustanovijo po zakonu, ki ureja upravo, ali neposredno ministrstva oziroma ustrezne službe ali organi lokalnih skupnosti«;
  2. da »Odlok o načinu opravljanja obvezne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v MOM« določa, da naloge razvoja, načrtovanja in pospeševanja dejavnosti javne službe opravlja pristojni organ MOM v sodelovanju z izvajalcem javne službe,
  3. da naj bi ustanovljeni Zavod Inštitut Wcycle opravljal naloge, ki so že v pristojnosti mestne uprave in izvajalcev gospodarskih javnih služb. To je pravno nevzdržno in očitno namenjeno izogibanju oddajanja naročil po predpisih o javnem naročanju,
  4. da je nesprejemljivo, da poslovni načrt Zavoda Inštitut Wcycle predvideva, da bo vodenje Zavoda prevzel eden od vodilnih kadrov ene od ustanoviteljic, ki mu seveda pripada nagrada za delo v zavodu. Vodilni kader javnih podjetij potencialnih ustanoviteljic, je za te iste naloge že plačan v svojem podjetju, izvajalcu gospodarske javne službe, ki mu občinski predpis nalaga opravljanje teh nalog. Podobno velja za strokovni kader posameznih izvajalcev gospodarske javne službe, kjer bo verjetno prišlo do podvajanja dejavnosti in nagrajevanja.

Za uspešno izvedbo projekta krožnega gospodarstva mora Maribor izkoristiti vse svoje strokovne potenciale vendar na način, ki bo racionalen in učinkovit. V tej zvezi se bo morala organizirati predvsem mestna uprava. Ker gre v primeru gospodarskih javnih služb za naloge, ki so v pristojnosti mestne uprave je nesprejemljivo, da vodstvo občine ne uresničuje določil lastnih sprejetih odlokov (Odlok o načinu opravljanja obvezne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki). S tem Odlokom je določeno, da omenjene naloge opravlja mestna uprava, v sodelovanju z izvajalci javnih služb. Za uspešno izvedbo projekta krožnega gospodarstva je prioritetna naloga ustrezno organizirati mestno upravo, ki mora za to izvedbo angažirati in organizirati vse strokovne potenciale javnih podjetij in Univerze Maribor ter s sprejetimi usmeritvami utrditi primerne oblike sodelovanja.

In še nekaj številk, ki potrjujejo naše trditve o neracionalnosti projekta Zavod Inštitut Wcycle. Snaga d.o.o. je morala za ustanovitev družbe OPTcycle zagotoviti ustanovitveni kapital in najmanj sredstva v višini pokrivanja funkcionalnih stroškov delovanja podjetja OPTcycle (ti že nastajajo od 2. 2. 2017). Vseh pet javnih podjetij, ki naj bi ustanovila zavod Inštitut Wcycle, mora zagotoviti ustanovitveni kapital v višini vsaka 10.000 evrov. Prav tako morajo ustanoviteljice, kot izhaja iz dokumenta, točka 9. Ekonomika Zavoda Inštitut Wcycle, kjer so navedeni celotni odhodki zavoda, za njegovo funkcioniranje v obdobju 2017-2019 zagotoviti 171.000 evrov. To niso sredstva župana, direktorja mestne uprave, direktorjev javnih podjetij ali mestnih svetnikov, to so sredstva vseh nas uporabnikov javnih storitev in sredstva proračuna MOM, torej sredstva občanov tega mesta.

Za zaključek pa samo še vprašanje podpisnikom Pisma o nameri za sodelovanje pri projektu Zavod Inštitut Wcycle Maribor. Ali ste imeli za podpis Pisma o nameri pooblastilo mestnega sveta MOM, skupščin Snage, Nigrada in Energetike?

 

Za SSVUJD

Boris Fanin, Franc Krištofelc, Rajko Kotnik, Božidar Šušteršič


Izjava za javnost je posredovana na elektronske naslove:

  • svetnic in svetnikov MS MOM
  • predstavnikov medijev