Maribor, 6. 11. 2013


pdf verzija

Javno pismo koordinacije vstajniških skupin Andreju Fištravcu, županu Mestne občine Maribor

 

Spoštovani!

Po lanskih vstajah in upoštevajoč gospodarsko in družbeno krizo, ki jo živimo, prebivalke in prebivalci Maribora tudi, ali celo predvsem, od politikov na lokalni ravni pričakujemo transparentno odločanje in višje moralno-etične in strokovne standarde pri vodenju mesta, kot so jih pokazali predhodniki. K njim ste se javno zavezali tudi vi. Na sklope vprašanj, ki vam jih v tem javnem pismu postavljamo, zahtevamo iskrene in celovite odgovore, opremljene s pojasnili in dokazili. Na ta način boste tudi upoštevali merila, ki ste si jih v javni zavezi postavili sami.

Predvolilne obljube – ali boste vrnili mesto ljudem?

Že maja letos smo zahtevali, da javno predstavite konkretni časovni potek in realne finančne učinke za uresničitev svojih predvolilnih obljub iz programa. Sedaj vas ponovno spominjamo nanje in na navedene točke pričakujemo konkretne odgovore.

1)      V 5. točki obljubljate revizijo poslovanja Mestne občine Maribor v zadnjih šestih letih. Zanima nas, kdo izvaja revizijo in kdaj bo končana in predstavljena javnosti?

2)      V 7. točki vašega programa navajate, da boste delo Mestne uprave in župana dodatno odprli nadzoru in soodločanju občanov na osnovi metod neposredne demokracije. Na tem področju se navkljub mnogim pobudam politično aktivne javnosti, podanim predlogom za spremembe statuta Mestne občine Maribor in pritisku javnosti ni zgodilo tako rekoč nič. Izjema je uvedba vstajniškega sosveta, kjer lahko prisluhnete željam meščanov. A to ni dovolj. Zahtevamo, da nam poveste, kaj natančno bo še izvedeno na tem področju in kdaj bodo novi principi implementirani.

3)      V 11. točki obljubljate zagon »banke hrane«, v 14. točki pa »banko prostovoljstva«. Nobena od njiju še ni vzpostavljena. Kdo na MOM je zadolžen za pripravo teh projektov in kdaj naj bi zaživela?

4)      Katere so alternativne oblike delovanja občinske uprave in mesta, ki ste jih napovedali v 15. točki programa? Kaj ste do sedaj na tem področju že naredili? Ali boste v proces priprave teh alternativ vključili širšo javnost?

Deset zahtev za županov klobuk ostaja

Spomladi 17. maja vam je koordinacija vstajniških skupin posredovala Deset zahtev za županov klobuk. Na prvem vstajniškem sosvetu ste na njih delno odgovorili, vendar opažamo, da se zaenkrat pogojno izvajajo le tri od desetih zahtev. Zato nas zanima, zakaj se še ni zgodilo sledeče.

1)      Niste pojasnili vseh prihodkov in odhodkov pri financiranju svoje volilnekampanje, tako po višini sredstev kot po vrsti in namenu, pri čemer bi morali razkriti tudi tiste vire, ki vam jih po zakonu ni treba. Tako bi lahko zadostili zahtevam po delovanju v interesu najširše javnosti in transparentnosti, česar pa niste storili. Ker od vas pričakujemo višji standard transparentnosti, pričakujemo, da razkrijete vse tiste donatorje, ki niso eksplicitno zahtevali anonimnosti, čeravno tega po zakonu niste dolžni storiti.

2)      Ne upoštevate zahteve, da naj pri zaposlovanju in imenovanjih v Mestni upravi, v svoji ekipi in v javnih podjetjih nemudoma uveljavite izbiro primernih kandidatov na podlagi javnih razpisov in pri izbiri dosledno upoštevate načela transparentnosti, strokovnosti, kompetentnosti in apolitičnosti. To načelo mora veljati tudi za prokuriste, nadzorne svete javnih podjetij in podobne službe, kjer zakon sicer javnih razpisov ne predvideva.

3)      Zahtevali smo, da pri delovanju Mestne uprave in mestnega sveta nemudoma omogočite najširši možen dostop do informacij javnega značaja, ki morajo biti vedno in vsakomur dostopne na spletni strani Mestne občine Maribor. To je še posebej velja za dokumente, katerih objavo določa zakon o dostopu do informacij javnega značaja, torej denimo za sprejete sklepe in akte župana, strokovne podlage za razvojne programe in investicijske projekte, pogodbe z zunanjim izvajalci, gradiva sej mestnega sveta, zapisnike sej svetov mestnih četrti in krajevnih skupnosti, zapisnike, magnetograme in posnetke sej mestnega sveta. Slednje bi morale biti tudi posnete in predvajane v živo. Nič od naštetega se ne izvaja.

4)      Do konca maja 2013bi morali pravno in finančno utemeljeno ustaviti vse tekoče megalomanske investicijske projekte (EPK, EPM, UGM, MK …), ki ne bodo imeli finančnega kritja v uravnoteženem rebalansu proračuna za leto 2013. Pri tem pa naj bi hkrati omogočili takojšnjo izvedbo nujnega investicijskega vzdrževanja javne infrastrukture v pristojnosti Mestne občine Maribor (ceste, vrtci, šole …). Zanima nas, katere večje projekte v prihajajočih letih Mestna občina Maribor načrtuje, kot tudi strošek, ki je z njimi povezan in okvirni datum izvedbe del.

5)      Zahtevali smo, da do konca junija 2013javno predstavite predlog rebalansa proračuna Mestne občine Maribor za leto 2013, ki mora biti pripravljen strokovno utemeljeno in vsebinsko popolno, s podrobno razdelanimi in uravnoteženimi postavkami na strani prihodkov in odhodkov. To ste storili. Vendar brez sodelovanja zainteresirane strokovne in širše javnost, kot je to v skladu s predlogi o sodelovanju pri pripravi proračuna zahtevala kreativna skupina Iniciative mestni zbor. Pričakujemo, da bo pri sprejemanju proračuna za leto 2014 vključena široka javnost, osnutek proračuna pa bo predstavljen na način, ki bo razumljiv tudi laikom!

6)      Do konca meseca junija 2013bi morali pripraviti predlog prestrukturiranja delovanja uprave Mestne občine Maribor, katere cilj mora biti racionalizacija opravljanja posameznih nalog, zvišanje učinkovitosti in strokovnosti pri opravljanju nalog ter depolitizacija delovanja Mestne uprave. V skladu s sprejetim predlogom bi morali kot župan sprejeti tudi novo sistemizacijo delovnih mest, ki bi omogočila zmanjšanje števila zaposlenih v Mestni upravi. V zvezi s to zahtevo nimamo nobenih podatkov, zato pričakujemo pojasnila.

7)      Nič ne kaže, da bi mestnemu svetu Mestne občine Maribor predlagali sprejem Kodeksa etičnega upravljanja Mestne občine Maribor, ki bi lahko pomenil nadstandard v delovanju Mestne uprave in mestnega sveta v primerjavi z veljavno zakonodajo. Predlog kodeksa vam je že pred časom poslalo Odprto zavezništvo za Maribor.

8)      Do konca meseca julija 2013 bi morali uvesti najširšo javno razpravo o možnostih gospodarskega in družbenega razvoja Mestne občine Maribor v obdobju do leta 2020. Zahteva vstajniških skupin je bila, da se razprava izza zaprtih vrat institucij preseli v javno sfero, s čimer naj se vsem prebivalkam in prebivalcem omogoči, da podajo svoje pripombe in predloge. Pri tem naj bi kot župan še posebno pozornost posvetili javni obravnavi prejetih predlogov v okviru strategije Regionalni razvojni program 2014-2020 (RRP). Cilj javne obravnave je širši družbeni konsenz o potrebnih kratkoročnih in srednjeročnih razvojnih učinkih za ustvarjanje novih delovnih mest z visoko dodano vrednostjo in v skladu z zahtevami trajnostnega razvoja, da bi ustvarili nova delovna mesta za mlade in zvišali kvaliteto družbenega življenja vseh prebivalk in prebivalcev Mestne občine Maribor. Tega niste naredili, v okviru RRP-ja pa je bilo podanih nekaj dokumentov z vašim podpisom, ki so jih za vas pripravile ozke skupine specialistov. Ne kritiziramo kvalitete predlaganih programov, ampak nas moti, da ni bila vključena javnost. Ob tem izražamo globoko razočaranje, da je RRP za obdobje 2014-2020 tako rekoč že sprejet, ne da bi se širša javnost z njim strinjala.

(Ne)transparentnost?

Vstajniške skupine smo pričakovale veliko stopnjo transparentnosti pri zaposlovanju kadrov in javnih naročilih, še posebej, ker ste s člani kabineta dne 07. 05. 2013 podpisali javno etično zavezo o svojem delovanju (v prilogi).Pričakujemo in zahtevamo, da javno odgovorite na vprašanja, ki se v zvezi z nekaterimi vašimi odločitvami pojavljajo v javnosti.

1)      Zahtevamo, da nam pojasnite način, kako se je oddajalo javno naročilo za urejanje FB profila MOM. Pričakujemo, da javno objavite celotno dokumentacijo, povezano z javnim naročilom, kot je opredeljeno v 4. alineji priložene zaveze.

2)      Zahtevamo natančna pojasnila v zvezi s sumom finančnega obvoda in morebitnim oškodovanjem upnikov v primeru ZIM. To je tudi potencialna kršitev 1., 3. in 4. alineje zaveze.

3)      Kako utemeljujete število zaposlenih na področju odnosov z javnostmi v vašem kabinetu in izdatke, povezane z njimi? Znova opozarjamo na 1. in 4. alinejo zaveze.

4)      Ali držijo navedbe, da ima občina oziroma javna podjetja, v katerih ima občina lastniški delež, sklenjene pogodbe s Hišo jezikov? To bi kršilo 1., 2., 3. in 4. točko vaše zaveze.

5)      Zaposlili ste Gregorja Jagra kot prokurista v Farmadentovih hčerinskih podjetjih Hygii in Gopharmu. Zahtevamo, da pojasnite to odločitev, ter pojasnite, zakaj g. Jager do službe ni prišel preko javnega razpisa. Znova, ta odločitev krši 1. in 2. alinejo podpisane zaveze.

6)      Pričakujemo natančna pojasnila o zaposlitvi Igorja Petelina, ki naj ne bi izpolnjeval zakonskih pogojev za uradniško mesto, a je bil s 1. julijem zaposlen v Službi za stanovanjske zadeve na Uradu za gospodarske dejavnosti, nakar je po treh mesecih dobil službo za nedoločen čas. Podobno kot v gornjem primeru, njegova zaposlitev krši 1. in 2. alinejo zaveze.

7)      Pričakujemo, da se odzovete na trditve, da je vaš svetovalec Marko Kovačičnadzornikom v Nigradu in na Mariborskih lekarnah dajal navodila v zvezi z njihovim delom, kar bi bilo nezakonito. Gre tudi za vsaj potencialne kršitve 2. in 3. alineje vaše zaveze.

Pojavljajo se tudi očitki (»Fištravec in njegova oranžno-miklavška hobotnica«, Dnevnik, 17. oktober 2013, avtor Tomaž Klipšteter),da se kadrovski prijemi vas in vaše ekipe ne razlikujejo bistveno od predhodnikovih. Pričakujemo, da boste utemeljeno odgovorili na očitke, ki se v zadnjem času pojavljajo v javnosti.Ob tem seveda ne sprejemamo razlage, da je Slovenija pač majhna, prav tako ne moremo sprejeti, da kadre iščete preko socialnih mrež namestopreko javnih razpisov. Maribor premore na eni strani dobre kadre, na drugi pa dvajsetodstotno nezaposlenost. Ni pošteno, da spregledate nepovezane, a sposobne ljudi oziroma ne omogočite razcveta še neizkoriščenega kadrovskega potenciala v Mariboru!

Odgovore na naša vprašanja in izpostavljene dvome pričakujemo najkasneje do konca meseca novembra 2013.

 

Z odličnim spoštovanjem,

Iniciativa mestni zbor,
Društvo Zofijini ljubimci,
Skupina 29. oktober,
Odprto zavezništvo za Maribor
Skupaj za Maribor