>>

z ustvarjanjem političnega pritiska (javna pisma, peticije, manifesti, okrogle mize, javne razprave);

>> s pripravo konkretnih civilnih pobud za spremembe;
>> s solidarnostnimi akcijami;
>>

s podpiranjem in sodelovanjem z drugimi samoorganiziranimi četrtnimi in krajevnimi

skupnostmi za dosego skupnih ciljev;

>> z vzpostavljanjem novih oblik informiranja in komuniciranja političnih idr. vprašanj;
>> z novimi oblikami izražanja stališč krajevnih in četrtnih skupnosti, ki jih bomo oblikovali skupaj na zborih;
>> z izvajanjem različnih oblik ljudske nepokorščine, kot so blokade cest, zasedba trgov, javnih institucij, obiski pred domovi, obešanje transparentov, plakatiranje in podobno.